www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022

 

P Ř I J A T É     N O M I N A C E   -   C E N A   Ď   2 0 2 2

(všechny přijaté nominace nerozřazené)


Mgr.Eva Fréharová, Kynšperk nad Ohří nominuje:

Jan Zmrzlý - Dirigent v Městské dechové hudbě v Kynšperku nad Ohří - tento zcela výjimečný člověk se v září 2021 dožil devadesáti let.
Obvykle se Vaše skvělé poděkování týká lidí, kteří svou celoživotní prací přispěli zcela nezištně k zlepšení života svého okolí. Píši záměrně slovo ,,přispět“ v minulém čase, protože pan Jan Zmrzlý se od většiny výrazně liší - nejen ,,přispěl“, ale stále ,,přispívá“ ! Většina lidí okolo devadesáti let zaslouženě odpočívá a mnohdy jsou ve stavu, kdy jim již nezbývají síly ani na péči o sebe sama, natož na práci pro druhé. On je však i ve svém vysokém věku kapelníkem kynšperské dechovky.
To znamená, že se účastní všech zkoušek tohoto hudebního tělesa, ale také všech vystoupení. Dokáže pochodovat a přitom řídit velkou kapelu i když to musí být značně fyzicky namáhavé. Například jen při vystoupení ve spřátelené německé obci Himmelkrone kapela musí projít za každého počasí celým městem a pak ještě dlouho koncertovat! Při Letních slavnostech města Kynšperka dokáže udržet pozornost davu našich spoluobčanů i díky svému klidnému, solidnímu vystupování spojenému s humorem. Ve volných chvílích stále skládá - už má na svém kontě okolo čtyřiceti skladeb, které hrají nejen Kynšperáci!
Obdivuji na něm nejen fyzickou kondici, ale také přirozený respekt, který má u všech členů naší kapely. Zvedne taktovku, všichni se ztiší a vydají ze sebe vše, co umí. A to i v naší době, která prosazuje kult mládí a mnohdy se na starší dívá s despektem! Velmi mne mrzí, že jsem si roce 2021 neuvědomila, že slaví významné jubileum. Je to tím, že ho pro neutuchající energii pokládám za velmi mladého člověka. Jen s bílými vlasy… Jeho přístup k životu, hudbě a lidem je příkladem pro mnoho dalších. Nejen muzikantů.

REHAFIT, o.p.s., Praha nominuje:

JUDr. Magdalena Kubátová - Paní advokátka nás zcela zdarma zastupuje již 6 let, a ačkoli se věnuje velkým korporátním firmám, a její čas je velmi drahý a vzácný. Jak ona sama říká, dělá pro REHAFIT zdarma a s radostí, aby zůstala nohama na zemi a viděla problémy opravdových lidí s těžkým životním údělem. Její nasazení v soudní kauze v roce 2016 s VZP nás zachránila, VZP nám dlužila na službách téměř milion korun a nereagovala vůbec na žádné výzvy, až po osobním vložení se do celé kauzy paní advokátkou se věci začaly hýbat a VZP nám vše uhradila. Od té doby se nás ujala a její poradenství na telefonu, vyjednávání s orgány státní moci apod. je nenahraditelné. Jako nezisková organizace si nemůžeme služby advokátů dovolit, nedovedu si tedy představit, kdybychom paní advokátku neměli, kam by nás vůle státních úředníků dostala. Paní advokátce vděčíme za mnoho, od vyjednávání s pojišťovnami až po MČ, kde hájí naše práva. Za ty roky se z nás stali přátelé, zná naše klienty, tráví s námi volný čas…je zkrátka jednou z nás, součástí velké Rehafití rodiny.

Slezská diakonie, Český Těšín nominuje:

Veronika Židková - Péče a podpora lidí se zdravotním znevýhodněním zejména s poruchou autistického spektra s náročnými projevy chování - Lidé s těžkým a kombinovaným postižením na Krnovsku mají svého dobrého anděla, který v oboru pracuje, ale jeho nadšení a přístup k nim významně přesahuje hranice jakékoliv placené práce. Co je na přístupu paní Veroniky nejcennější?
Její láska k lidem s postižením a to s těžkým a kombinovaným postižením a chováním náročným na péči. Veronika vnímá, jak někteří klienti "rostou", "posouvají se", jak se mění jejich životní a rodinné situace. Je jí ctí, že je součástí jejich života, že jí důvěřují, že se ni obrací v těch těžkých, ale i krásných životních etapách. Veronika je mnohdy provází několika životními etapami.
Její iniciativa pro rozvoj či zachování jejich dovedností, trpělivost.
Její naděje, že každý člověk a to bez ohledu na jeho znevýhodnění nebo specifika, má a může žít důstojný život. Její víra, že lidé jsou si rovni ve své hodnotě.
Její dar - to co dělá, vnímá jako dar, že může takto pomáhat a ovlivňovat kvalitu života lidí.
Její hodiny a hodiny dobrovolné služby a přemýšlení nad rozvojem péče o lidi s významným postižením v regionu i systémově.
Její respekt a úcta ke klientovi, jeho blízkým, dobrovolníkům, kolegům, praktikantům.
Její sen a praktické kroky pro realizaci naplnění snu, tj. malé pobytové sociální služby pro lidi s autismem a chováním náročným na péči.
Paní Veronika v denním stacionáři BENJAMÍN Slezské diakonie v Krnově působí již 17 let. Od roku 2010, se začala účastnit jako asistent - dobrovolník pobytových akcí s organizací Nautis a začala přemýšlet o potřebě vhodné komunitní pobytové sociální služby pro osoby s autismem a chováním náročným na péči. Podpořit tuto cílovou skupinu je pro ni velkým tématem již dvanáct let. Přistupuje k němu s velkým elánem, očekáváním, nadějí, ale také respektem. Ve své pozici, vedoucí střediska, je zapojena do vzniku této důležité služby na Krnovsku. Její jméno je spjato i se vznikem Dobrovolnického centra v Krnově, jehož vznik iniciovala.
A co by se neudálo, kdyby paní Veronika takto nepřemýšlela a nejednala?
Služba denního stacionáře Benjamín by tak významně nepřekročila očekávání na kvalitu poskytované sociální služby.
Kvalita života osob s těžkým a kombinovaným postižením by byla nejspíš o poznání nižší.
Dobrovolnický program by neměl tolik dobrovolníků a klienti tolik přátel; nerozvinuly by se dlouhodobé vztahy mezi zaměstnanci, dobrovolníky.
Pro klienty, blízké, dobrovolníky, spolupracovníky by svět byl chudší o jednoho lidského „anděla“ s charakteristikami výše uvedenými.
Pracovní tým Slezské diakonie by byl chudší o inspirativní, příkladný přístup ke klientovi a lidem, který zrcadlí zásadní křesťanské hodnoty naší organizace. Budeme vděčni za její ocenění a dlouholetý přínos.
Prosím seznamte se s paní Veronikou, prostřednictvím on-line našeho zpravodajství Mozaiky. https://www.youtube.com/watch?v=PlHa5EXhgk4

Kompakt spol. s r.o., Oblastní pobočka Frýdek-Místek - Sociální automobil: Pořízení aut pro potřeby klientů sociálních služeb, zejména pro osoby se zdravotním znevýhodněním - Řada sociálních služeb se bez osobních automobilů neobejde a to z hlediska dostupnosti podpory a péče pro osoby, které mají řadu potřeb, zejména v oblasti svého zdravotního znevýhodnění. Plně si je vědoma této skutečnosti firma Kompakt s.r.o. Naší organizaci již více než 15 let pomáhá naplnit právě tuto potřebu a zapůjčuje/zajišťuje nám vozidla uzpůsobená potřebám našich klientů. Takto nám bylo již zapůjčeno více než 10 vozidel, na která bychom jinak finančně dosáhli jen s velkými obtížemi. Slezská diakonie uzavírá s firmou Kompakt smlouvu o výpůjčce zpravidla na 5-6 let. Platíme 1 Kč ročně, pojistné a silniční daň. Auta jsou polepena reklamami sponzorských firem, které přispěly na zakoupení daného vozidla a které právě pan Božoň se svým týmem oslovuje a motivuje je k podpoře. Po skončení výpůjčky má naše organizace, Slezská diakonie, možnost auto odkoupit za zvýhodněnou cenu. Pan Břetislav Božoň, se kterým léta spolupracujeme, nejenže dokáže oslovit sponzory pro pořízení vhodného automobilu, ale rovněž vykomunikovat předání automobilu tak, aby sponzoři měli možnost seznámit se sociální službou, která bude automobil využívat a navázali s touto službou komunikaci i případně další vztahy. Myšlenku sociálního automobilu umí ale také šířit dál. Spolupracuje s médií v regionu, kde působí sociální služba, která bude automobil využívat, osloví primátory a starosty příslušných měst a obcí, včetně zástupců krajského úřadu, pod jejichž záštitou projekt „Sociálního automobilu“ realizuje. Tento přístup zrcadlí celistvý pohled na podporu a integraci zejména lidí se zdravotním znevýhodněním do společnosti. Jsme firmě Kompakt s.r.o a panu Božoňovi vděčni za jejich letitou podporu, přístup k sociálním službám a jsme přesvědčeni, že jejich postoj může být inspirací pro ostatní a že si ocenění právem zaslouží.

LMC s.r.o., Praha - Společnost LMC nás již mnoho let velmi výrazně podporuje v náboru nových zaměstnanců do služeb Slezské diakonie. Přestože v organizaci využíváme také vlastní možnosti při hledání nových kolegů (webové stránky, Facebook aj.), je stále obtížnější najít nové pracovníky, kteří budou schopni zajistit kvalitní sociální služby pro naše klienty. Díky společnosti LMC máme možnost inzerovat volná místa na portálech Jobs.cz, Prace.cz i v mobilní aplikaci Práce za rohem a mít také svůj profil s hodnocením firmy na Atmoskopu. Dlouhodobě pozorujeme, že nejvíce uchazečů k nám přichází právě přes tyto pracovní portály, a tedy bychom bez možnosti jejich využití jen velmi těžko hledali nové pracovníky, kteří budou pečovat o naše klienty. Proto jsme velmi vděčni, za dlouholetou podporu, kterou nám společnost LMC poskytuje a patří jim obrovské poděkování.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie - Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie přijímá ke vzdělávání žáky s nejtěžšími kombinovanými formami postižení. Zejména ke vzdělávání ve střední škole přijímá žáky, které všechny ostatní školy, vzhledem k jejich vícečetnému postižení odmítají s odůvodnění, že takoví žáci musí mít osobního asistenta (kterého platí rodiče) nebo mají po základní škole rovnou čerpat sociální služby. Střední škola Slezské diakonie poskytuje nejen kvalitní výuku, ale žákům s těžkým mentálním postižením v kombinaci s těžkým somatickým postižením dává možnost získat vzdělání v praktické škole jednoleté nebo v praktické škole dvouleté s podporou asistentů pedagoga, kteří jsou oporou žáků ve všech směrech a vykonávají ochotně činnosti přesahující běžný rámec náplně práce asistenta pedagoga. Vedení školy zapojilo žáky do dvou tranzitních programů realizovaných ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Moravskoslezským krajem. Tranzitní program dává žákům nové možností a patří k inovativním formám vzdělávání a začleňování žáků do většinové společnosti.

Slezská diakonie - Úsek Brno: Markéta Heroutová a tým Úseku Brno - Paní Heroutová založila ve Slezské diakonii Úsek Brno v roce 2005 jako reakci na potřeby rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Svým osobním zapálením, lidskostí a vysoce profesionálním přístupem se jí podařilo vybudovat nejen síť služeb pro rodiny s dětmi s postižením, ale v posledních letech rozvinula také se svým týmem úseku Brno projekty nad rámec běžných sociálních služeb. Tyto projekty a aktivity přinášejí rodinám a dětem i s těžkým zdravotním postižením příležitosti prožít kvalitní život, nebýt vyloučený ze společnosti a podílet se na jejím životě. Naše nominace se vztahuje právě k těmto nadstandardním aktivitám, kterými jsou projekt home sharing (sdílená péče), projekt doplňkových odborných služeb jako je senzorická integrace, krizová intervence, psychologická podpora a třetím projektem je realizace svépomocných skupin pro rodiče dětí s postižením. Díky těmto aktivitám získaly rodiny finančně dostupnou podporu v oblastech, které nejsou běžnou součástí sociálních služeb a mohou prožívat radost z toho, že jejich děti mají příležitosti pro uplatnění se v běžném životě.
Paní Markéta je motorem všech těchto aktivit, je inspirátorkou, motivátorkou a zároveň obrovským srdcařem a pracantem. Již 17 let je neúnavnou propagátorkou inkluzivní společnosti, kde každý má své místo.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Dětský domov a Školní Jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Každý rok se děti našeho dětského domova těší na dárečky pod stromeček. Jejich přání nám pomáhají splnit šikovní manažeři na vozíku z Havlíčkova Brodu. Za trpělivost a obětavou práci jim srdečně děkujeme. Díky jejich snažení prožijí děti kouzelné Vánoce.

Dětský domov DOMINO, Plzeň nominuje:

Tomáš Slavata - Tomáš a Pavlína Slavatovi a jejich „Hromová parta“ si opětovně zaslouží tuto nominaci. Nejenže jako první reagovali před 2lety na situaci COVID 19 a po celou dobu a vlastně, až do dnes, zaváželi do dětských domovů roušky, respirátory, ochranné pomůcky, antibakteriální gely, desinfekce ANTIKOVID, krémy na ruce, vitamíny a pomohli nám vytvořit dostatečnou zásobu všeho tolik potřebného, za což jsme byli velice rádi. Uspořádali nádhernou akci v Cirk La Putyka , na které osobně poděkovali 140 zástupcům dětským domovům za jejich práci a každý domov obdržel nádhernou skleněnou cenu, kterou vyrobil Dalibor Šípek. Zorganizovali a uskutečnili sbírku oblečení z dětských domovů pro děti v uprchlickém táboře v Řecku a přímou pomoc dětem a maminkám na Ukrajině. I přesto, že poslední měsíce pracují na rekonstrukci svého domu, nezapomínají organizovat besedy a návštěvy DD. 3. května 2022 startuje tradiční Slavata Triatlon Tour, na který se již všichni v Plzni těšíme. A to vše bez prezentace, fotek a jakéhokoliv veřejného děkování. Zaslouží si vyjádření velké úcty, lidskosti a skromnosti s nekonečnou touhou pomáhat. Děkujeme!!!

Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Pomoc dětským domovům a ústavům sociální péče obdarovat děti vánočními dárky. Děti si namalují dvě vysněná přání. Do projektu jsou zapojeni zdravotně znevýhodnění lidé, kteří zajišťují propojení mezi dárcem a celým systémem. Tímto chceme celému týmu Tango poděkovat za jejich spolupráci, pomoc a energii, kterou nám každoročně věnují. Děkujeme!

Divadlo Ungelt, Praha nominuje:

Zuzana a Martin Molnárovi - Zuzana a Martin Molnárovi byli naši běžní diváci. Chodili k nám tak často, až se stali členy Klubu přátel Divadla Ungelt. Brzy jsme se s nimi sblížili, neboť dokázali skvěle reflektovat naši práci. Jejich zpětné vazby jsme si nesmírně cenili. Pandemie covidu divadlo bolestně zasáhla a my bojovali o přežití. V době, kdy jsme už ztráceli víru, nás manželé Molnárovi podpořili nejen psychicky, ale také finančně. Šokovalo nás to i dojalo – věděli jsme totiž, že mají běžné civilní povolání a rozhodně tak nemají finanční prostředky na rozdávání. Pandemie byla dlouhá a oni nás během ní opakovaně poctili podporou. Přirozeně se tak stali našimi hlavními partnery. Když jsme jim řekli, že bychom je rádi nominovali na Cenu Ď, oponovali nám, že jejich podpora je vzhledem k nákladům divadla jen „kapkou v oceánu“ – i kdyby to tak bylo, bez kapky by nebyl oceán.

Centrum sociální pomoci Vodňany nominuje:

Mgr. Jitka Velková - Paní ředitelka Městské galerie a muzea Mgr. Jitka Velková je nenápadná drobná dáma hýřící energií, ale paradoxně i obrovským klidem. Oplývá obrovskými znalostmi o naší historii a dovede je srozumitelným a zajímavým způsoben předat svým posluchačům různých cílových skupin.

Tato energická a skromná žena je spoluautorkou knihy Helfenburk v pověstech, Vodňany, město uprostřed jižních Čech a Vodňany včera a dnes. Autorkou případně spoluautorkou mnoha výstavních katalogů. Je dlouholetou členkou souboru Loutkového divadla Pimprlata a provozuje spoustou dalších aktivit.

I přes velké pracovní vytížení si vždy najde čas a po dobu více jak patnácti let navštěvuje seniory nejen v CSP Vodňany, se zajímavě připravenými přednáškami, do kterých vtahuje i posluchače. Navštěvuje nás v dobách klidných, ale nezapomíná na nás ani v dobách velice těžkých. Nedá se slovy vyjádřit co pro nás znamenala její pomoc v době, kdy u nás v zařízení naplno a v celé síle „propuklo“ onemocnění covid-19. Paní Velková neváhala a aktivně oslovila naší paní ředitelku s nabídkou svojí pomoci. V té době bylo potřeba každé ruky u lůžek seniorů, a tak jsme na čas měli jednu skvělou pečovatelku. Moc si toho vážíme a jako projev opravdového a upřímného poděkování jsme se rozhodli za tento následování hodný projev lidskosti nominovat paní Mgr. Jitku Velkovou na cenu Ď. Ještě jednou OBROVSKÉ DÍKY!

Zoologická zahrada Jihlava nominuje:

MDDr. Dana Gurková - Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava - Paní doktorka Dana Gurková podporuje nepřetržitě již od roku 2013 projekt „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“. Do tohoto projektu se mohou zapojit fyzické i právnické osoby a dle svých možností si vybrat zvíře, které ročně podpoří určitou finanční částkou. Od roku 2013 přispěla do tohoto projektu částkou 100 tis. Kč a podpořila tak chov hrošíků liberijských v naší zoo. Ceníme si u ní zvláště toho, že přispívá zcela nezištně. Nežádá žádné ocenění ani výhody. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru.

22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou - Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava - Příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva vybrali na chov zvířat v Zoo Jihlava celkem 102 280,- Kč. Chtěli tak podpořit chov zvířat, jelikož pro COVID-19 byla zoo uzavřená, co značně ztížilo její provoz. Kromě finančního příspěvku adoptovali i tři zvířata: tygra sumaterského, hrošíka liberijského a orla mořského. Tyto tři zvířata reprezentují tři letky: 221. vrtulníkovou „tygří“ letku, 222. vrtulníkovou letku, která má ve znaku hrocha, a 223. letku oprav letecké techniky, která má ve znaku orla.

Domov Vesna Orlová nominuje:

Ivana Laliková - Je za námi velmi náročné období, kdy se domovy pro seniory zavíraly návštěvníkům. Nikdo nevěděl, jak je to s očkováním. Kolovalo mnoho polopravd a mýtů. Hodně rodinných příslušníků raději nechodilo navštěvovat své nejbližší. A přece se našli cizí lidé, dobrovolníci, kteří i za těchto podmínek docházeli na návštěvy. Akceptovaly přísné hygienická opatření, nechali se očkovat. Ač má p. Laliková svou rodinu, pravidelně docházela a stále dochází za naší klientkou a tráví s ní měsíčně několik hodin. Naše klientka je upoutaná na lůžko. Má svou sestru, ale kontakt musí omezit jen na telefonní schůzky. Pro velkou vzdálenost a vysoký věk svůj i věk své sestry. Paní Laliková k nám jako dobrovolnice dochází již několik let. S uživatelkou mají velmi blízký vztah. P. Laliková ji vždy přinese dobrou náladu. Znají se tak dobře, že si povídají o všem, co kterou zajímá. Jedna obohacuje druhou. Kolik z nás denně říká, že nemá čas. Nic nestíhá, pospíchá. Asi je to velmi individuální. Smekám před paní Lalikovou, a ostatními dobrovolníky, že si najdou čas. Třeba i proto aby naučili své děti k úctě k lidem, a především pak k lidem nemocným.

Dětský domov a školní jídelna Radkov – Dubová nominuje:

Nadační fond PRO život - S manž. Zevlovými se znám cca 2 roky. Za tu dobu našemu domovu nesmírně pomohli. Nejdříve se jednalo o pár návštěv našem DD. Vždy dětem dovezli spoustu dárků, poté zajistili nové postele a nábytek na ložnice pro děti. Zařídili dětem vánoční dárky, které do Dd přivezli. Každé dítě dostalo přesně to co si přálo. Stali se z nás kamarádi. Když jsme byli na výletě v Praze , zajistili nám program – elektrické motokáry. Poté přijeli na víkend za dětma, opět dovezli skvělé kamarády, holiče yotubéry, aj. Také přivezli dětem el. Koloběžky. Poslední akci je to, že zorganizovali bezplatně pro celý náš DD týdenní pobyt v Praze se spoustou programů. V neposlední řadě nám pomohli získat devítimístné auto pro děti. Stali se z nás přátelé. Jsou to skuteční mecenáši.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov nominuje:

Lenka a Václav Novotní - Manželé Novotní doprovázejí Divadelní spolek Ochotníci Ostrov už od dob jeho obnovení (tedy 30 let). A není to „jen“ docházení na zkoušky. Bez jejich hereckého talentu by se neobešla skoro žádná naše divadelní hra ani pohádka. Ale k tomu, se oba starají o samotný chod divadla, a tvoří jeho nezbytné zázemí. Lenka se stará o divadelní fundus. Šije, pere, žehlí, uklízí, shání… a mnohé další, které se nedá ani popsat slovy. Má v hlavě všechny rekvizity k pohádkám i představením pro dospělé, co se kde kdy hraje a co je kde potřeba a v jakém stavu. Občas zavrčí, ale kdo z nás by podobnou aktivitu vydržel, byť i pouhý rok, skončil by na psychiatrii. Vašek zajišťuje kulisy, techniku, prostory… Dobře ví, kolik bude potřeba aut, do jakého se vejdou kufry a kde bude potřeba světla nebo zvuk. Je to opravdu těžké popsat, čím vším se oba ve spolku zabývají. Věnují divadlu každou svou volnou chvilku, a to ve všední dny i o víkendech. Bez nich by bylo potřeba najmout minimálně celý tucet takových, aby vše fungovalo, jak má. Manželé Novotní ochotnickým spolkem v Ostrově prostě žijí a žijí pro něj. Za celý spolek Ochotníci Ostrov moc děkujeme, že takoví jsou a že díky nim můžeme dělat i my to, co nás baví!

Městské charita Plzeň nominuje:

Ing. Václav Liška - Pan Václav Liška je oficiálně dobrovolníkem Městské charity od jejího vzniku, ale už před tím, ještě před jejím založením, se zapojoval do služby potřebným, např. při organizování pomoci do tehdy válkou zmítané Jugoslávie, svou znalostí němčiny velmi pozitivně ovlivnil jednání s Regensburskou diecézí o pomoci a spolupráci s nově založenou diecézí Plzeňskou především v oblasti charity, velmi aktivně vykonává funkci jednatele ve Farní charitě Plzeň-Bory, od zahájení provozu našeho zařízení pro matky s dětmi, Domova sv. Zdislavy, pomáhal pro ně organizovat výlety, nadílky, besídky atd. Letošního roku dovršil 8O roků života a po celou dobu 30 let nikdy neodmítl pomoc, pokud to bylo v jeho silách. Je to opravdu skromný a tichý roky prověřený nezištný spolupracovník.

Jaroslava Raunerová, Karlovy Vary nominuje:

Jitka Pokorná - Terapeutický účinek Reborn panenek - „panenkoterapie“ - Dlouhodobá pomoc samoživitelkám.
S panenky,vypadají jako živí kojenci, jezdí za seniory + stacionář Mateřídouška. Péče o ně, přebalování, komunikace s panenkou pomáhá klientům procvičením pohybu, jemné motoriky, vzpomínky na minulost.

Charita Česká Lípa nominuje:

Florbalový klub Česká Lípa – Lucie Šmídová, Anna Kadlecová, Michala Mothejzíková - Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny - Florbalový klub Česká Lípa zorganizoval velmi rychle první sbírku potřebných věcí pro ukrajinské uprchlíky, zároveň poté organizovali další sbírky a koordinovaně vydávali po dobu 3 měsíců vše potřebné zdarma s dalšími dobrovolníky jednotlivým ukrajinským rodinám ze skladu, který si sami zajistili.
Spolupráce s Charitou Česká Lípa je dlouhodobá, již několikrát pro naši organizaci zajistili sbírky ošacení pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci.

Oblastní charita Blansko nominuje:

Gatema Holding s. r. o. - Ing. František Vlk, ředitel - Gatema Holding s. r. o. patří ke společnostem, které se rozhodli pomáhat regionu, kde působí. Gatema a její ředitel Ing. František Vlk jsou dlouhodobou oporou Oblastní charity Blansko, které aktivně pomáhají. Do pomoci zapojují zaměstnance a výtěžek vánoční besídky a tomboly věnují s dary právě na pomoc potřebným lidem, o které se Charita stará. Poslední roky se pomoc zaměřila na zařízení Betany Boskovice, které pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením lehkého a středního stupně. Konkrétně jsou zde dvě služby – Chráněné bydlení a Sociálně terapeutické dílny. Pro chráněné bydlení se díky darům daří pořizovat vybavení, na které by jinak nezbývalo a pro terapeutické dílny je to pak podpora na nákup materiálu pro dílny a umělecké tvoření. Díky podpoře zde mohou vznikat krásné linoryty, obrázky a řada výrobků, které dělají radost jak lidem s hendikepem, kteří je vyrábí, tak lidem, ke kterým se výrobky dostanou. A tak je to radost dvojnásobná a lidem s mentálním postižením pak tvořivá práce v dílnách dává smysl a naplnění života a taky pocit užitečnosti. A tak si všichni „Gatemáci“ v čele s ředitelem Ing. Vlkem zaslouží velké poděkování.

Diecézní charita Plzeň nominuje:

Halina Vetenglová - Paní Halina Vetenglová je již 25 let ředitelkou Farní charity Dolní Bělá. Po celou tuto dobu navštěvuje pravidelně obyvatele Domova pro seniory v Horní Bříze, Dětského domova v Trnové a mnoho lidí, kteří jsou zdravotně postiženi nebo jsou v sociální nouzi. Jako hlavní organizátorka Tříkrálové sbírky ve farnosti jim každoročně zajišťuje z této sbírky všestrannou pomoc (ošacení, zdravotní potřeby, potraviny, hračky), často ovšem na toto vše přispívá také z vlastní kapsy. Je aktivní rovněž jako členka Sboru pro občanské záležitosti při MÚ v Horní Bříze, nejen jako kostelnice slouží také v ledeckém kostele a farnosti. Díky tomu všemu je ve svém okolí známá a vyhledávaná lidmi bez rozdílu vyznání. Za toto vše, co pro druhé lidi obětavě, nezištně a s láskou dlouhodobě dělá (zde je jen stručný výčet), si zaslouží mimořádné poděkování a ocenění.

KS-Europe s. r. o., zastoupená jednatelem společnosti Aloisem Pokorným - Diecézní charita Plzeň již třetím měsícem pomáhá příchozím z Ukrajiny. Vydáváme potravinovou a materiální pomoc ze svého Humanitárního skladu v Cukrovarské ulici v Plzni. Hmotností dosahuje vydaná humanitární pomoc několik desítek tun. Není do ní však počítáno velké množství oblečení, ale i dek, hrnců nebo dětských kočárků, které zde Charita také vydává. Pro pomoc sem chodí nejčastěji ukrajinské matky s dětmi. Zajištění takového objemu pomoci bychom ale nezvládli bez úžasné pomoci dobrovolníků, kterých bylo třeba denně okolo 20 včetně tlumočníků. Protože ani organizace takového počtu dobrovolníků na každý den není jednoduchá, chtěli bychom nesmírně poděkovat firmě KS-Europe, která uvolnila pracovnice, které nám pomáhaly tři měsíce. Bez této pomoci si zdejší situaci ani nedokážeme představit.
Dříve denně, nyní každé pondělí a čtvrtek vydáváme potraviny, hygienické potřeby zhruba 450 ukrajinským rodinám s dětmi. Co všechno okolo pomoci děláme a s čím nám pracovnice KS-Europe pomáhaly?
Třídily a uskladňovaly dary potravin a hygieny, připravovaly tašky pro výdej, vydávaly pomoc, pomáhaly v šatníku, který je otevřený pro výběr oděvů nebo domácích potřeb a v neposlední řadě tlumočily.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc v podobě stabilního týmu kolegyň, které nám pomohly zvládat naši službu příchozím. Poděkování patří pracovnicím, ale zejména firmě KS Europe, která to umožnila. Firma KS-Europe také darovala větší množství nového nádobí a ponožek pro výdeje v Charitním šatníku.

Dětský domov, Jemnice nominuje:

Spirax Sarco spol s r.o. - Financování volnočasových aktivit a dětských táborů pro naše děti, formou finančních sponzorských darů, zafinancování oken na našich cvičných bytech na našem odloučeném pracovišti v Budkově. Z naší strany jim patří velké poděkování.

Constructing s.r.o. - Ing. Jan Mandičák, Ing. Kateřina Mandičáková - Firma Constricing s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje již desátým rokem. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí nebo nám pomáhají materiálně při opravách a stavbách – stavební materiál zdarma nebo s výraznou slevou. Oba manželé jsou naprosto úžasní, pomáhají nám kde můžou. Z naší strany jim patří velké poděkování.

ALTREVA spol. s r.o., zastoupená: jednatelkou Ludmilou Tesařovou - Firma ALTREVA spol. s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje od roku 2004. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí. Z naší strany jim patří velké poděkování.

manželé Uherkovi - Manželé Uherkovi jsou naprosto báječní lidé se srdcem na dlani a občas jim musíme kontrolovat záda, jestli jim na lopatkách nevyrostla andělská křídla!!! Stále pro nás vymýšlí různé projekty, kde by náš dětský domov získal peníze, nebo nějakým způsobem podpořily naše děti. Paní Uherková se každoročně stará o to, aby každé naše dítě dostalo pod stromeček vánoční dárek. Kdybych snad řekla, že nám chybí šály a čepice, určitě by po večer pletla ?. Také pro nás pořádá sbírku školních pomůcek. Je to úžasná žena!! Pan Uherek zase nám velmi pomáhal při covidu, kdy nám zajistil ochranné pomůcky pro děti a zaměstnance nebo jezdí na kole, aby za získané body jely naše děti na letní dětské tábory. Oba jsou naprosto úžasní a jsou pro naše děti velkou motivací, že když se chce, tak všechno jde!!!
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Stanislav Kamínek - Pan Kamínek je soukromou osobou, který spolupracuje s naším dětským domovem již asi 13 let. Je to báječný člověk, který je pro naše děti i morálním vzorem. Vše dělá zcela nezištně a s velkou láskou k našemu dětskému domovu.
- Pravidelně kupuje několikrát ročně dorty na všechny rodinné skupiny.
- Pořádá zdarma koncerty a hudební vystoupení žáků z LŠU v našem dětském domově.
- Podporuje naše děti formou finančních darů (na LDT, výlety, financování zájmových kroužků.
- Vozí dětem drobné dárky, nakopírované písničky.
- Kupuje dětem výtvarné potřeby a různé pomůcky pro kreativní tvoření.

STŘÍPKY z.s., Sokolov nominuje:

Mgr. Bc. Kateřina Trnková - Ráda bych touto cestou poděkovala Kačce Trnkové coby základnímu pilíři našeho mobilního hospice. Kačka je osobou, která stála při zrodu mobilního hospice Motýl a je zároveň osobou, která je v každém jednotlivém příběhu hospice od začátku až do konce. Je při prvním a také při posledním kontaktu s pečující rodinou a veškerá organizace stojí právě na ní. Je to člověk velice empatický, dobrosrdečný a upřímný. Když mi na začátku loňského roku oznámila, že má rakovinu, nemohla jsem tomu ani uvěřit. Roky doprovází klienty, pomáhá pečujícím, je osobně v přímé péči, vidí věci, které člověk mimo tento obor nevidí, ani neví, že takové mohou být, a teď ona sama bude bojovat?! Proč zrovna ona?! Kačka ale bojovala statečně! A i přes svůj vlastní boj se stále věnovala péči o klienty. A svůj nejtěžší boj života vyhrála! A protože cítím, že je z toho všeho hodně vyčerpaná a že možná bude muset změnit oblast působení, aby ochránila sebe samu, ráda bych jí takto projevila úctu a poděkovala jí za vše, za to jaký báječný člověk je. Děkuji

Centrum Kociánka, Brno nominuje:

Mgr. Milan Fiala, Planetárium Morava - Pan Fiala se nám před lety ozval, že by nás rád navštívil se svým Planetáriem Morava, což je mobilní planetárium do škol. Samozřejmě zcela zdarma pro naše uživatele ?. Za tu dobu máme za sebou již několik setkání, věnoval se našim uživatelům celé odpoledne, zajímal se velmi o to, co by je bavilo, jak má program sestavit tak, aby byl krásný a poučný pro všechny. Vše pečlivě připravil. Kromě toho nám již 4krát připravil celodenní program plný venkovních aktivit pro naše uživatele v rámci našich společenských akcí. Vše dělá zdarma, precizně, zajímá se o naše potřeby, je velmi ochotný a milý. Jde vidět, že nejen svou práci dělá od srdce, ale stejně tak jeho pomoc odtud pramení. Děkujeme!

taneční skupina TAKT Liberec, z.s. nominuje:

PRECIOSA, a.s. prostřednictvím podnikové Nadace Preciosa - Náš mnoholetý, velmi vážený a hlavní sponzor, který nám přispívá již od roku 2000, kdy jsme jen díky jeho daru mohli odjet reprezentovat Liberec na Mistrovství světa. Díky Nadaci PRECIOSA může naše taneční skupina vyplnit volný čas smysluplným způsobem cca 400 dětem a mládeži i při velmi nízkých členských poplatcích, jelikož finanční dary používáme zejména na „běžný chod skupiny“ (úhrada nájemného, dopravného na soutěže, šití nákladných kostýmů, reprezentace na mezinárodních soutěžích apod.), ale i na organizování rozličných akcí pro děti a mládež (příměstské tábory, letní taneční školy, workshopy, dětské dny, taneční soutěže atd.).

Nadační fond POROZUMĚNÍ, Praha nominuje:

Mgr.Pavlína Zvelebilová - Jedná se o nominaci paní ředitelky organizace REHAFIT, o.p.s. (www.rehafit.cz), která poskytuje zásadní pomoc a mnohaletou podporu pro tělesně postižené, zahrnující jak komplexní odbornou zdravotní péči, tak i psychosociální zázemí a návaznost služeb pro tuto cílovou skupinu. Paní ředitelka se věnuje této péči mnoho dlouhých let, celé centrum sama založila a dává mu veškerý svůj čas a energii. Ve svém zařízení pomohla již mnoha stům handicapovaným a to převážně z oblasti Černého Mostu, kde je jich ubytováno značné množství. Přesto, že jí často jsou házeny klacky pod nohy například od zdravotní pojišťovny, tak svým neutuchajícím nadšením a entuziasmem, dává obrovskému množství zdravotně postižených lidí, chuť déle a hlavně důstojně žít. Zároveň dokáže motivovat lidi kolem sebe a vytváří tak ostrov pomoci v této zdravotně sociální oblasti, kde je to tak důležité. Poskytované služby, jejich množství, zacílení, kvalita a hlavně kontinuita jsou obrovskou pomocí jak místním obyvatelům s hendikepem tak i klientům, kteří do tohoto zařízení dojíždí z celé Prahy a okolí. Poděkování je jen maličká odměna za to, co paní ředitelka dělá, přesto bych byl nejen já moc rád pokud by kolegium právě tuto nominaci vybrala k ocenění, protože neznám osobu, která by si jej zasloužila více!

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem nominuje:

Eliška Provazníková - Eliška Provazníková začala do našeho Domova docházet na námi plánované akce v roce 2016.
První aktivity, do kterých od začátku zapojila svého manžela Mirka i svou dceru Elišku byla účast na vánočních a velikonočních dílnách. Při této příležitosti společně klienti, zaměstnanci i dobrovolníci vyrábí ozdoby a dekorace pro výzdobu Domova. V dalších letech nám Eliška pomáhala na akcích pro veřejnost – Vítání léta, opět s manželem a dcerou hlídali skákací hrad pro děti, aby se nikomu nic nestalo.
Dále se Eliška pravidelně v létě na Zahradní slavnosti zapojí s paní ředitelkou do pečení bramboráků, které jsou určeny pro klienty i zaměstnance (aby se všichni dosyta nabažili, stojí u nich celé odpoledne).
Nejvýraznější aktivitou, kterou do našeho zařízení přinesla je projekt s názvem Život je teď.
Letos jsme uspořádali již 4. ročník.
Základ ale na začátku položila právě Eliška.
Eliška Provazníková je kosmetička, pracující se značkou Babor. Při jednom přátelském rozhovoru v roce 2019 se Eliška zeptala na to, co by ještě mohla pro naše seniory udělat. Čím by je mohla potěšit. Nabídla svou profesi kosmetičky. A když už by byli ti senioři nalíčení a upravení, chtělo by to, upravit jim vlasy a také je pak určitě vyfotit, aby na tu nádheru měli památku. Eliška oslovila svou kamarádku kadeřnici a fotografa a tým byl kompletní. První ročník fotografování klientů se uskutečnil v prostorách našeho Domova v „retro“ místnosti. Z fotografií vznikl kalendář a výstava. Další rok už jsme žili s Covid a tu Eliška přispěchala s tím, že jako kynolog se pokusí zavolat do Základní organizace ve Dvoře Králové, kde bychom mohli fotky s pejsky pořídit. Podařilo se. Opět z fotografií vznikl kalendář. Výstava se bohužel díky epidemiologickým popatřením nestihla. Další ročník nás Eliška opět vyburcovala a s ukončením epidemiologických opatření se podařilo naše klienty fotit v Safari Parku ve Dvoře Králové. Výstavu z focení, léčení a česání jsme uspořádali za dva ročníky v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ještě předtím jsme se ale začali rozhlížet kam bychom vyrazili další rok. A tu tady byla opět Eliška Provazníková, která předjednala líčení, česání a focení v národní kulturní památce v Národním hřebčínu Kladruby nad Labem. Nejprve nám trochu zatrnulo, ale když si Eliška vezme něco do hlavy, jde za tím. Takže úprava našich seniorů v podání Elišky a kadeřnice, fotografování, včetně zapojení jako modelů studentů ze Střední školy chovu koní a jezdectví a Střední odborné školy elektrotechniky a informačních technologií jako fotografů příběhu je uskutečnilo v květnu 2022. Výstava v reprezentativních prostorách Muzea východních Čech, která proběhla včera – 23. 6. 2022 byl opět nápad Elišky. Eliška jako kosmetička pracující se značkou Babor vyjednala už podruhé drobné balíčky kvalitní kosmetiky pro příchozí na vernisáž. Přikládáme odkazy na tři ročníky projektu Život je teď. Letošní rok bude doplněn v příštím týdnu na těchto stránkách:
https://www.domovdknl.cz/zivot-je-ted/
https://www.domovdknl.cz/zivot-je-ted-2021/#gallery-5-4 - Eliška je prostřední
Jsme velmi rádi za její nadšení, se kterým nás vždycky strhne k projektům a akcím, které by bez ní nebyly ono. Má srdce na správném místě, je především člověkem, přítelem, kamarádkou. Naši klienti se na ni vždycky moc těší a mají ji rádi.

ZŠ, DD, ŠD a ŠJ, Vrbno p. Pradědem nominuje:

Pavlína Lesniaková - Paní ředitelka má v péči mateřské školy děti našeho dětského domova. K těmto přistupuje s vysokou dávkou profesionality, podporuje projekt spolupráce obou organizací. Společně se všemi dětmi dochází do dětského domova, kde děti konají výtvarné činnosti či jiné aktivity. S organizací je v kontaktu, pomáhá všemi prostředky, aby se děti bez rodičů cítily ve školce jako všechny ostatní, což umožňuje úžasnou integraci a start dětí ve školském prostředí. Jí vedený tým vhodně motivuje pro práci s dětmi z dětského domova

Regionální organizace zdravotně postižených Sever Liberec z.s., nominuje:

Marie Plischová - Naše Maruška. Maruška Plischová pracuje jako dobrovolnice, předsedkyně organizace Arcus Liberec od 2. 2. 1998. Plných 24 let.
Zajišťuje ozdravné rekondiční pobyty pro onkologické pacienty s přednáškami. Pravidelně každé pondělí zajišťuje zdravotní a rehabilitační cvičení pro onkologické pacienty. Poskytuje odborné poradenství pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Společně s výborem organizace, každý rok připravují a realizují KVĚTINOVÝ DEN. Jedná se o celostátní veřejnou sbírku na podporu onkologických pacientů a jejich rodin. Každý měsíc realizuje setkání onkologických pacientů, pro které připravuje odborné přednášky. Její úžasný přístup k lidem: ochota, vlídnost, pochopení, podpora ve všech směrech. Je člověkem na pravém místě. Kdykoliv a kdokoliv se dostane do obtížné situace, je ochotná maximálně pomoci. Sejde se s daným člověkem. Vysvětlí včasnou prevenci, postup, jak co má postižená osoba udělat, na koho se má obrátit v dané situaci, jak se může se svým onemocněním vyrovnat a žít plnohodnotným životem. Spolupracuje s odbornými lékaři. Mimo to, hledá sponzory na zajištění těchto akcí. Spolupracuje také s podobnými neziskovými organizacemi, které pomáhají zdravotně postiženým spoluobčanům. Naše Maruška je také maminka, babička a prababička a ochránkyně zvířat.

Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany nominuje:

Markéta Čekanová, HOLKY, HOLKÁM - Jsou holky, které pomáhají holkám v nouzi - Iniciativa plzeňských ženských osobností na pomoc domovům pro matky s dětmi v tísni. Jsou prostě parta ženských, jimž život dopřál zdraví, pohodu i úspěch. Ale ví, že jiné holky to takhle nemají. A tak se jim snaží pomoct. Jsou ředitelky, tiskové mluvčí, muzikantky, učitelky, právničky, asistentky. A taky mámy.
Dvakrát do roka organizují aktivity na pomoc charitním domovům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Týden před Velikonocemi si ženy mohou obohatit šatník senzačně levnými kousky garderóby a vydělané peníze putují přímo jednomu ze západočeských domovů. V čase adventním pak maminky a děti z domovů píší svá vánoční přání a s pomocí veřejnosti je plní. V roce 2021 rozjely novou aktivitu pro všechny rodiče - samoživitele v tísni: Šatník. V únoru 2022 ho poskytují ku pomoci lidem, kteří prchají před válkou na Ukrajině.

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. nominuje:

Lucie Fürstová a parta skvělých dobrovolníků - nominace patří paní Lucii Fürstové a partě skvělých dobrovolníků z Česka, Ukrajiny a jiných zemí, kteří v Liberci pár dnů po začátku války na Ukrajině vytvořili a realizují sociální šatník. Nominaci si zaslouží i management centra Forum a všichni dárci, kteří dobrovolně pomáhají.
V dobročinný šatník se proměnila v Liberci před několika dny malá prodejna v obchodním centru Forum se vstupem z Jánské ulice. Chodí tam zejména ukrajinské ženy s dětmi a na stojanech s oděvy hledají něco vhodného. Některé tam pak i zůstávají a pomáhají s tříděním dovezeného šatstva či při komunikaci s dalšími ženami z Ukrajiny. Dobrovolníci, kteří šatník provozují, slyší nejen jejich pohnuté příběhy, ale zažívají i hezké chvíle. Třeba, když se jim podařilo sehnat pro ukrajinského chlapce fotbalový míč.
Šatník je otevřený od pátku minulého týdne, vše se řeší za pochodu. „Vypadá to možná trochu jako chaos. Je to hrozný fofr, z jedné strany lidé věci vybírají, z druhé přinášejí a my se to snažíme nějak třídit,“ řekla Lucie Fürstová za facebookovou skupinu Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji, která šatník provozuje.
Ukrajinským uprchlíkům, ale i dalším lidem v nouzi, kteří do prodejny přijdou, nabízejí dobrovolníci věci získané od dárců. Berou ale od nich jen to, co by si oni sami vzali na sebe. „Je nám nepříjemné dávat lidem, kteří přišli z civilizovaného světa, věci, které by tady lidé vyhodili. Snažíme se, aby to mělo nějakou úroveň, abychom nenabízeli špinavé, potrhané věci,“ uvedla další z dobrovolnic, Petra Froese. Podle ní je potřeba, co se týče šatstva, prakticky vše. Dárci do šatníku nosí i kosmetiku či hračky pro děti.
Domnívám se, že těmto dobrovolníkům patří velké poděkování.

Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor nominuje:

Mgr. Olga Koutná - Olga Koutná je dlouholetou ředitelkou DDM Smetanka v Novém Boru. Důvodem této nominace je obrovská osobní aktivita, kreativita a nápaditost, kterou každodenně naší organizaci a našemu městu přináší neocenitelnou službu. Hlavní těžištěm je u Olgy zejména přímá práce s dětmi, zejména sport, kterému se sama věnuje a použití metod neformálního vzdělávání, následuje zájem o ekologicky citlivé směřování světa kolem nás a pomoc ostatním. Jako manažer má schopnost propojovat lidi i organizace a nacházet prostor ke spolupráci při objevování inovativních řešení. Například se jedná o přeshraniční spolupráci, EVVO projekty, nebo programy a sbírky určené pro pomoc sociálně slabším. Tyto věty mohou jen neúplně vystihnout vše do čeho je Olga zapojena, zejména však nelze, tímto výčtem, vystihnout to co slohem není jednoduché popsat. To je lidský rozměr a každodenní přístup, kterým je Smetanka prostoupena. Olga je obdivována dětmi, respektována rodiči a okolím. Opravdu vždy si najde čas, velmi často i na úkor vlastních sil, a pomůže tomu, kdo pomoc potřebuje. Nejedná se jednorázovou momentální vlastnost, Olga má tento přístup jako součást svého života. Zde bych uvedl, nikoli jako hlavní věc, jen jako další doplnění výše uvedeného, rozsáhlou osobní aktivitu při pomoci dětem a rodičům z Ukrajiny. Okamžitě po příchodu této krize se bez ohledu na cokoli a kohokoli dalšího zapojila do pomoci. Tím nemyslím pouze sbírky, tím myslím zejména organizaci tzv. adaptačních skupin, které velmi rychle začaly pracovat ve Smetance. Celý proces byl neskutečně chaotický, vyčerpávající, přitom pozitivní, motivující a odhalující to dobré co je v nás. Tyto adaptační skupiny přešly z režimu školního roku, nyní i do letních táborů.

Jájina Raunerová s těžce handicapovanou dcerou Peťkou nominuje:

Vláďa Hron, moderátor, zpěvák, imitátor, bavič - V Karlových Varech bydlíme dlouhou dobu, ale s Peťkou jsem doma od jejího narození. Dnes je jí 33 let, má klasické DMO (spastické svalové napětí) a nominujeme Vláďu Hrona, který nám pomohl prostřednictvím charitativního koncertu. Bylo to těsně před covidem, takže účast byla hezká. Vzniklo to tak, že jsme mu zavolali a bez problému bylo během půlhodiny vše dořešeno, takže ten slavný Vláďa Hron nedbal ničeho a ihned nám pomohl, naprosto samozřejmě. Je to člověk, kterého máme rády, jsme navíc v jeho fanclubu a nikdy jsme ani nemusely platit vstupné na jeho koncerty a akce. Opravdu ho máme rády ze srdce. Výtěžek z koncertu nám opravdu pomohl. Ale ona pomáhá i jeho lidská soustředěnost na naše problémy, v jeho případě, dlouholetá.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Petra Kaldová, generální ředitelka AZS 98, dlouholetá členka celostátního Kolegia ceny Ď nominuje:

Zdeněk Pavlíček, starosta města Plánice (okres Klatovy) - Rozhodla jsem se nominovat na cenu Ď pana starostu Plánice Zdeňka Pavlíčka, protože je úžasný hospodář a přemýšlí o tom, jak bude nakládat s dary přírody, které jsme dostali a recykluje stavební demoliční odpady a hledá cestu, jak ten materiál uplatnit ve stavbách, které město Plánice spravuje. Za mně má palec nahoru a zasloužil si ode mě nominaci na cenu Ď 2022.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Jindřich Zíval, starosta Lázní Kynžvart nominuje:

Pavel Dragoun, majitel firmy EUTIT - Rozhodl jsem se nominovat na cenu Ď pana Pavla Dragouna, majitele firmy EUTIT a to za nezištnou pomoc sportovcům v Lázních Kynžvart při budování zdejšího sportovního areálu, také ale i za podporu kulturních akcí, které se dějí ve městě a to bez jakékoliv zištnosti. Pan Dragoun je chlap na svém místě, který nezištně, co jej znám, pomáhá jak sportovcům, tak našemu městu, nejen pro nejrůznější akce, ale i v praktických oblastech – při zimní údržbě, ochotně poskytne techniku i finanční prostředky tam, kde je třeba pomoci a nic za to nechce. Kdyby nám takto pan Dragoun nepomáhal, určitě bychom nedokázali postavit novou sportovní halu, díky níž se zde daří týmu házené hrající aktuálně interligu a věhlas města díky tomu stoupá. Jako člověk k panu Dragounovi cítím velký respekt, obdiv, za tu jeho éru po revoluci, co vlastně všechno tady vybudoval a co dokázal.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Walburga Mikešová, patriotka města Ostrova na Karlovarsku, jinak bývalá ředitelka filmového festivalu Oty Hofmana a současná kronikářka města Ostrov nominuje:

Mgr. Irena Konývková, ředitelka Základní umělecké školy Ostrov - Ráda nominuji magistru Irenu Konývkovou, která dělá vedoucí souboru HOP – HOP, je to divadelní soubor získávající různá ocenění v zahraničí a po celé naší republice. Například v roce 2017 soubor získal „Cenu Pavla Dostála“ při slavnostním zahájení Jiráskova Hronova. Divadelní soubor mající za sebou okolo devadesátky premiér, sklidil úspěch v rámci akcí, jako je Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkažská Chrudim a Celostátní přehlídka ZUŠ. V zahraničí zaujal v Anglii, Belgii, Indii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, na Slovensku, ve Švýcarsku. Divadelní soubor HOP – HOP má každoročně na svém kumštýřském kontě na 75 veřejných vystoupení. Paní Irena Konývková ale také prostřednictvím ZUŠ Ostrov pořádá mezinárodní festival dětí a mládeže SOUKÁNÍ OSTROV, vloni se již konal 12. ročník tohoto bienále. Tato akce je podporovaná světovou organizací AITA/IATA. Také lektorkou na MŠMZ při zavádění Obecní školy, lektorkou na téma Obecná škola, možnost využívaní dramatické výchovy na základních školách jako samostatný předmět. Při festivalech bývá i lektorkou mnoha seminářů na téma práce s dětským souborem, dětským hercem. Paní Konývková je držitelkou Ceny Českého střediska ASSITEJ za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační (2018). Výrazně ale paní Konývková proslula také jako úspěšná, kreativní a obětavá ředitelka ZUŠ Ostrov, kde působí od roku 1980. Tato ZUŠ je velmi činorodá, nabízí vzdělání a zkušenosti mnoha stovkám dětí ročně, je obdivovaná v ČR i zahraničí, vždyť jen pod touto ZUŠ působí hned několik hudebních souborů, kapel a to takových, že jsou zvané na významné akce s pověstí „super kvality“. K paní Ireně Konývkové cítím upřímné přátelství a obdivuji na ní perfekcionalismus, ale také člověčinu. Její stopa je v tomto městě jedna z těch zásadních! Pod to se osobně podepisuji…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Spolek přátel dětí při ZŠ, Nejdecká 254, Chodov; nominaci prezentuje paní Naďa Hynková, důchodkyně a dobrovolná organizátorka „Místní ceny Ď v Chodově“ nominuje:

Obecní úřad ve Vřesové - Spolek přátel dětí při Základní škole, Chodov, Nejdecká ulice, zastoupená magistrou Lenkou Hroncovou, předsedkyní spolku, nominuje Obecní úřad ve Vřesové a Obecní úřad ve Vintířově (každý obecní úřad je nominován samostatně). Od roku 1992 byl při naší škole zřízen Klub přátel dětí, později přejmenovaný na „spolek“, jehož zakladatelé si jako hlavní cíl stanovili hájit zájmy žáků s výukovými problémy a pomáhat jim při integraci do společnosti. Hlavním zdrojem příjmů byly na začátku členské příspěvky zaměstnanců a rodičů žáků, později začala škola oslovovat i místní podnikatele a instituce. Bohužel v následujících letech dárců ubývalo, kdo nám však zůstal věrný a pravidelně od roku 2002 podporuje činnost spolku jsou obecní úřady zmíněných obcí. Díky jejich podpoře mohl spolek každoročně hradit dopravu na školní výlety nebo nakoupit chybějící učební pomůcky. Jménem dětí a školy jim touto nominací děkujeme za trvalý projev podpory.

Obecní úřad ve Vintířově - Spolek přátel dětí při Základní škole, Chodov, Nejdecká ulice, zastoupená magistrou Lenkou Hroncovou, předsedkyní spolku, nominuje Obecní úřad ve Vřesové a Obecní úřad ve Vintířově (každý obecní úřad je nominován samostatně). Od roku 1992 byl při naší škole zřízen Klub přátel dětí, později přejmenovaný na „spolek“, jehož zakladatelé si jako hlavní cíl stanovili hájit zájmy žáků s výukovými problémy a pomáhat jim při integraci do společnosti. Hlavním zdrojem příjmů byly na začátku členské příspěvky zaměstnanců a rodičů žáků, později začala škola oslovovat i místní podnikatele a instituce. Bohužel v následujících letech dárců ubývalo, kdo nám však zůstal věrný a pravidelně od roku 2002 podporuje činnost spolku jsou obecní úřady zmíněných obcí. Díky jejich podpoře mohl spolek každoročně hradit dopravu na školní výlety nebo nakoupit chybějící učební pomůcky. Jménem dětí a školy jim touto nominací děkujeme za trvalý projev podpory.
Tyto textová nominace mají i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Tomáš Večerka, principál dětského ochotnického divadla Lupínek v Březové nominuje:

Miroslav Bouda, starosta města Březová - Náš dětský divadelní soubor má tradici od roku 1995, kdy jsem v něm měl možnost zažít jeho začátky jako žák třídní učitelky, zakladatelky souboru Lupínek, také já, se svými kamarády. Na Březové se z Lupínku stal živoucí pojem, nemající ambice sklízet obdiv a ceny, ale doplnit běžný život něčím smysluplným, co navíc bude bavit děti, potažmo jejich kamarády, rodiče, prarodiče, sousedy, či spoluobčany v dalších končinách našeho kraje, kam jezdíváme také hrát. To vše by nebylo bez pochopení a osobního zápalu pro věc pana starosty, kterému jde od roku 1998, kdy je ve funkci, o komplexní vidění života města, které vede, takže není v jeho případě možné, aby se nezasazoval o pomoc dětskému divadlu, jako všemu, co tady chce žít a má fakt smysl. Nikdy neřekl „ne“, vždy bylo možné získat dopravu na účet města, podporu v poskytnutí prostor a mnoho dalšího. V dlouhodobém horizontu člověk pozná, zda se tak činí kvůli politickým bodům, či protože to tak prostě má být…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Stanislava Kubíková, vedoucí vychovatelka školní družiny při Základní škole, Husova ul., Chodov nominuje:

herna pro děti Sranda Lama, Chodov - V herně Sranda Lama v Chodově v dubnu tohoto roku proběhl „Čarodějnický charitativní jarmark“ s představením chvályhodných bohulibých projektů. Pro zájemce byly k dostání rukodělné výrobky a výtěžek z této akce byl věnován ve prospěch dětí trpících onemocněním zvaném ichtyóza. Při této příležitosti zde uspořádali i sbírku hmotných prostředků pro Ukrajinu. Za obětavou práci na těchto činnost náleží veliké poděkování vedoucí herny paní Tereze Černé.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Jaroslava Raunerová se svou těžce zdravotně handicapovanou dcerou Peťkou nominuje:

Nadační fond pomoci Karla Janečka, projekt „ZNESNÁZE21“ - S Nadačním fondem pomoci Karla Janečka jsem se seznámila, když se poslední roky jako morální podporovatel objevoval po boku právě projektu udílení cen Ď. Jakmile se lidé z tohoto fondu dověděli o postižení mé dcery Peťky, která je celoživotně upoutané na vozík a nemůže ani komunikovat (33 let), nabídli mi možnost využít jejich projektu zvaného „ZNESNÁZE21“, kde se vybírají prostředky pro potřebné, každý takový se může pokusit si založit sbírku a NFP poté ještě přispěje sám. Hlavně mne potěšil osobní zájem pana Čestmíra Horkého a jeho kolegů, kteří jdou do hloubky věci, skutečně se zajímají, co člověka tíží, co mu může pomoct a jejich pomoc tak není pouze finanční, ale člověk se cítí, že v problému není na světě sám, že má přátele, kterým není ani trochu lhostejný.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Naďa Hynková, důchodkyně a dobrovolná organizátorka „Místní ceny Ď v Chodově“ nominuje:

Bohumil Stránský, nezištný poskytovatel canisterapie - Nejen do Denního stacionáře Mateřídouška v Chodově dochází zcela nezištně a obětavě pan Bohumil Stránský se svými chlupatými kamarády - vycvičenými a hlavně empatickými pejsky, s nimiž zde provádí canisterapii. Také čas od času nezištně zavítá do herny Sranda Lama v Chodově, kde přirozeně děti seznamuje s pejsky a učí je tak lásce k nim. V letošním roce opět nezištně navštívil s pejsky branný den pro školáky, pořádaným DDM v Chodově, kde seznámil děti s výcvikem pejsků a jak se k nim správně chovat. Za tyto obětavé činnosti mu patří veliké poděkování.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Hana Gregorová, občanka ČR, jinak zdravotní sestra v Karlových Varech nominuje:

Vilém Babič - Pan Vilém Babič působí jako člen stráže ochrany přírody na Karlovarsku v Záchranné stanici DROSERA na Bublavě (záchranná stanice handicapovaných zvířat a ohrožených živočichů), kde s ohromným lidským obětavým nasazením provádí velmi potřebnou a odbornou osvětovou i praktickou činnost, věnuje se mládeži, zahraňuje zraněné ptáky a drobné živočichy, provádí jejich základní ošetření, ale také monitoruje, odchytává… Pan Vilém Babič nelení a je k dispozici setkáním s dětmi, například rád zavítá do herny Sranda Lama v Chodově, stejně jako do Denního stacionáře Mateřídouška v Chodově, kde se sovičkou Johankou působí prostřednictvím poutavých vyprávění na děti a jejich vztah k přírodě. Tím motivuje děti, ale i jejich rodiče k ochraně přírody a ke znalosti fungování záchranné stanice DROSERA. Samozřejmě například ve stacionáři má jeho návštěva se sovičkou Johankou ještě další, lidský rozměr, když takto potěší zdravotně handicapované děti a spoluobčany. Za takovéto činnosti odmítá být honorován, vše činí srdečně a zdarma. Patří mu veliký dík.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Jaroslava Raunerová se svou těžce zdravotně handicapovanou dcerou Peťkou nominuje:

manželé Lebedovi z Karlových Varů - Nominujeme úžasné manžele Lebedovi z Karlových Varů. Jsou to právníci, kteří ve volném čase rádi hrají golf, ale radost ze hry si ještě chtějí zvětšit o radost z pomoci druhým. Vlastně si nás našli sami a nabídli nám uspořádání charitativního golfového turnaje ve prospěch speciálního zařízení do naší garáže, které nám pomáhá přemisťovat těžce zdravotně handicapovanou dceru Peťku. Vše proběhlo nečekaně, rychle a k tomu k nám byli tak moc milí a upřímní, že nás to dojalo. Když řeknu před Peťkou o tom zařízení v garáži, přestože nemůže mluvit naznačí palcem nahoru, že je to super. Děkujeme manželům Lebedovým.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Walburga Mikešová, patriotka města Ostrova na Karlovarsku, jinak bývalá ředitelka filmového festivalu Oty Hofmana a současná kronikářka města Ostrov nominuje:

Mgr. Andrea Burešová – Klugová & taneční soubor MIRÁKL, při ZUŠ Ostrov - Kromě své první nominace (Mgr. Konývková, ZUŠ Ostrov), bych ráda ještě nominovala neméně obětavou vedoucí tanečního souboru MIRÁKL při ZUŠ Ostrov, paní Mgr. Andreu Burešovou – Klugovou, která je duší tohoto souboru a bez níž by nebylo mnoho úspěchů doma i v zahraničí. Všechna tato činnost dělá dobré jméno městu Ostrov, místní občané to vědí a mají proto k souboru MIRÁKL pozitivní vztah. Jasné je, že děti a mládež, která se o MIRÁKL zajímá, má k dispozici přirozený příklad k využití volného času a inspiraci se hrdě podílet na projektu, který má smysl, obohatí jeho aktéry, diváky, ale i život kolem a daleko. Děti musí taková činnost bavit a to je úkol, který paní Burešová – Klugová umí zvládat mnohá léta na jedničku a ještě k tomu vozí ceny ze zahraničí, jako letos jednu velmi významnou (zlatou) ze Španělska, viz jak o tom mluvím ve video verzi téhle nominace. Za mne je MIRÁKL ve svém světě jednička a jsem tuze ráda, že působí v Ostrově, který mám ráda stejně jako nominovaná…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Tomáš Večerka, principál dětského ochotnického divadla Lupínek v Březové nominuje:

Veronika Pazderová, dobrovolná asistentka dětského ochotnického divadla Lupínek na Březové u Sokolova - Nominují paní Veroniku Pazderovou, jejíž dítě se v roce 2017 jako herec přihlásilo do našeho ochotnického dětského divadla Lupínek na Březové, aby o rok později paní Pazderová, když poznala potřeby tohoto souboru, sama nabídla své obětavé nezištné služby tomuto divadlu jako asistentka souboru, na níž je absolutní spoleh. S velkou chutí pomáhá zastává roli asistentky při vystoupeních, pomáhá s líčením, rekvizitami a ošacením herců. Divadlo je kolektivní záležitost, pro děti i zábava a samozřejmě je nutné říct, že jim to něco do života stran zkušeností a poznání tohoto světa, ale aby tohle všechno se mohlo dít, je třeba obětavých lidí kolem a jednou takovou, velmi obětavou duší Lupínku, je právě paní Pazderová, za což jí děkuji nejen já, ale jsou ji vděčné i děti. Lupínek bude brzy slavit 30 let činnosti, všem, kteří na tom mají zásluhu, patří také dík, vždyť tímhle divadlem už prošly stovky dětí obohacených o mnoho zážitků a poznatků.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.
  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz