www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2017
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2017
Městské nominace 2017
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / JIHOČESKÝ   KRAJ -  CENA   Ď   2017


Městský ústav sociálních služeb Strakonice nominuje:

„Václav Talián a skupina harmonikářů“ - Harmonikář Václav Talián, který společně se skupinou harmonikářů – kamarádů, již tři roky nezištně věnuje čas svého osobního volna našemu Domovu pro seniory v Rybniční ulici ve Strakonicích. Z nápadu přijít zahrát, zazpívat a potěšit naše uživatele se stala tradice. Pan V. Talián se svou partou přichází vždy s dobrou náladou, úsměvem a otevřeným srdcem a jejich návštěvy jsou u našich uživatelů velice oblíbené a hojně navštěvované. Uživatelé ze zpívání odcházejí spokojení a usměvaví. Posezení s „harmonikáři“ má blahodárný vliv na jejich psychický, ale i fyzický stav. Zpívání lidových písniček s harmonikou pozitivně působí i na kognitivní funkce uživatelů s demencí, kteří již téměř nekomunikují, ale během písničky si začnou vybavovat slova, zpívat či spontánně tleskat. Kromě těchto návštěv, tato „parta harmonikářů“ bez nároku na honorář navštěvuje a přináší radost i do dalších domovů pro seniory a zdravotnických zařízení v přilehlém okolí Strakonic. Touto nominací bychom chtěli poděkovat všem členům: p. Václavu Taliánovi, pí Heleně Bulínové, pí Janě Roučkové, p. Janu Prosserovi, p. Janu Marouškovi, p. Zdeňku Tuškovi, p. Petru Tuškovi, p. Zdeňkovi Seifriedovi za nezištnou, obětavou práci a čas, který s láskou věnují našim uživatelům. Jsou to lidé s velkým srdcem a rozdávají dobrou náladu a radost starým lidem. Věříme, že si ocenění zaslouží.
Metropol, spol. s r.o., České Budějovice nominuje:

Ing. arch. Olga Ryšavá - Bezbariérový výtah do divadelního sálu Domu kultury Metropol - Ing. arch. Ryšavá poskytla základní architektonickou studii pro zřízení bezbariérového výtahu do divadelního sálu DK Metropol, který dosud žádný bezbariérový přístup nemá. Po šesti letech marného žádání o finanční podporu od státních či soukromých institucí se rozhodla za menšího příspěvku majitele budovy (200 tis. Kč) financovat realizaci výtahu z vlastních soukromých finančních zdrojů. Celkové odhadované náklady činí cca. 1,5 mil. Kč. Tento čin má velký společenský význam pro invalidní veřejnost.
Dětský domov Volyně nominuje:

Kompakt spol. s.r.o. - Sociální automobil – Dacia Dokker - Výše uvedená firma oslovila náš DD s nabídkou na získání sociálního auta pro naše potřeby. Nabídku jsme přijali a přes určité problémy nakonec byl automobil 5. 12. 2016 slavnostně zařízení předán. Největší zásluhu na zajištění sponzorů a dostatečných prostředků pro zakoupení měla a má p. Markéta NOVÁKOVÁ pracovnice této společnosti, která je z Jč.kraje – oblasti Orlíka.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nominuje:

Nadace ČEZ - Archeologické muzejní kufříky nabízí žákům jedinečnou možnost seznámit se s daným obdobím pomocí kopií nástrojů, zbraní, oděvů a šperků. Prostřednictvím předmětové výuky dochází k přímému kontaktu s minulostí, k zapojení více smyslů v procesu učení a také podněcují badatelský charakter poznání. Kufříky vhodně doplňují výuku na I. a II. stupni základní školy, umožňují výuku nejen v muzejním prostředí, ale i přímo ve třídách. Podporují kritické myšlení, práci s informacemi a také týmovou spolupráci. Vhodně doplňují Rámcový vzdělávací program škol. Proběhly i výpůjčky těchto kufříků muzeím v České republice. Díky tomuto projektu byla rozšířena nabídka edukačních programů Jihočeského muzea o sedm edukačních programů pro mateřské, základní a střední školy.

KOH-I-NOOR HARDTMUTH - Díky této Smlouvě o podpoře a propagaci je možné doplňovat edukační programy a jiné aktivity Jihočeského muzea rozmanitými výtvarnými činnostmi. Na základě spolupráce se společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH jsou materiálně zajištěny ceny pro vítěze i zúčastněné soutěží Jihočeského muzea. Podpora společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH umožnila realizaci a provoz výtvarného koutku pro návštěvníky Jihočeského muzea bez rozdílu věku. Speciální výtvarné materiály umožňují nabízet edukační programy i pro handicapované návštěvníky muzea.
Nemocnice Strakonice, a. s. nominuje:

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. - Nemocnice Strakonice, a.s. nominuje na udělení ceny Ď Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. Strakonice, a to za významnou pomoc naší nemocnici v personálním zajišťování zdravotnických služeb prostřednictvím zajištění péče o děti našich zaměstnanců po celou jejich dvanáctihodinovou pracovní směnu v Dětské skupině. A za zajišťování hlídání dětí v dětském koutku Dětské skupiny pod dohledem odborného personálu po dobu ošetření rodičů v některém z ambulantních pracovišť nemocnice.
V posledních letech se řada zdravotnických zařízení potýká s významným nedostatkem zdravotnických pracovníků, jednak lékařů a zvláště pak sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. V této situaci jsme hledali pomoc i u našich zaměstnankyň – matek na rodičovské dovolené. Přesto, že některé z nich by byly bývaly ochotny nastoupit do zaměstnání i v ranějším věku svého dítěte, nemohly tak učinit, neboť ve Strakonicích ani v jejich blízkém okolí neexistovalo zařízení, ve kterém by bylo možno umístit děti od věku jednoho roku ani zařízení s rozšířenou dobou pobytu, pokrývající dvanáctihodinové směny rodičů.
Z tohoto důvodu jsme přivítali nabídku ředitele Dětského centra Jihočeského kraje, o. p. s., Strakonice, Mgr. Martina Karase na formu pomoci nemocnici tím, že by se tuto v regionu chybějící službu pokusili zajistit formou zřízení dětské skupiny v areálu nemocnice. V tu dobu se právě připravoval zákon o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině. Od slov nebylo daleko k činům.
Dětské centrum záhy vypracovalo projekt, jehož cílem bylo rozšíření služeb péče o dítě a tím tak zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen i s dětmi nižšího věku. Dalším cílem projektu bylo zajistit rozšířenou provozní dobu této služby tak, aby matkám umožnila pracovat ve dvanáctihodinových směnách. Projekt byl vypracován a realizace připravena ještě dříve, než zákon vstoupil v účinnost. Po nabytí účinnosti zbylo zrealizovat ještě formální náležitosti včetně registrace a 1. 3. 2015 byl provoz zahájen. Dětská skupina Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice Srdíčko - zařízení péče o děti je novou službou této péče, jenž má pomáhat rodinám ke sladění rodinného a pracovního života a nám, jako nemocnici, pomáhá k posílení počtu personálu a tedy i k zajištění poskytování kvalitní zdravotní péče. Navíc, služeb dětské skupiny mohou využít kromě zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. i ostatní ženy z regionu, které takovou službu potřebují.
Filozofií Dětské skupiny Srdíčko je vytváření vztahu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce, rozvoj komunikace, samostatnost a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Činnost v Dětské skupině Srdíčko má charakter působení výchovy, vzdělávání a péče, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti. Výsledkem je velká spokojenost matek, našich zaměstnankyň, které díky provozní době Srdíčka (5,45 – 18,15 hod.) mohou v klidu umístit své dítě do zařízení v místě pracoviště těsně před svojí pracovní dobou a nemusí si v odpoledních hodinách zajišťovat žádné náhradní řešení vyzvedávání dítěte ze školky. Pro nemocnici a její pacienty přináší snazší doplňování pracovníků k zajišťování služeb nemocnice možností usnadněné návratnosti žen ke své profesi.
Další službou poskytnutou Dětským centrem pro ambulantní pacienty je zajištění hlídání dětí v dětském koutku pod dohledem odborného personálu po dobu ošetření rodičů v některém z ambulantních pracovišť nemocnice. Dětským centrem poskytnuté služby, Dětská skupina a její dětský koutek, jsou dlouhodobého charakteru, což jejich význam ještě umocňuje Takovýto „dar“, který nám poskytlo Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. touto službou, nám v tuto dobu nemůže nahradit žádný jiný dar finančního charakteru. Tak tedy velké Ď.
Jihočeská záchranná brigáda, České Budějovice nominuje:

Ing. Tamara Šumpelová - slaňovací zařízení pro záchranáře – kynology v ceně cca 250.000,- Kč - Tamara Šumpelová zajistila výstavbu nového slaňovacího zařízení pro kynology na jejich výcvikové základně zcela zdarma. Bez jejího přispění a aktivity by zařízení nikdy nebylo. Její zcela nezištný přístup k záchranářské kynologii je obrovským přínosem nejen pro rozvoj záchranářské kynologie v Jihočeském kraji a v ČR, ale i v rámci mezinárodních vztahů.
Centrum sociální pomoci Vodňany nominuje:

Dětská burza Vodňany, Radka Pencová - nákup pojízdného vážícího křesla pro uživatele Centra sociální pomoci Vodňany - Naše milá „Dětská burzo“, jménem Centra sociální pomoci Vodňany bych Tobě a Tvým dobrovolníkům, chtěl co nejsrdečněji poděkovat. Vím, že na pořádání podzimní charitativní Dětské burzy Vodňany se podílelo mnoho ochotných viditelných, a „zákulisních“ osob, i mnoho občanů Vodňan. Vím, že záměrem Vašich snažení bylo potěšit rodiny s dětmi. A vím, že hlavním cílem této charitativní akce je, přispět svými finančními prostředky prostřednictvím prodeje věcí na Dětské burze, na nákup pojízdného vážícího křesla pro nemocné a hendikepované obyvatele domova pro seniory ve Vodňanech.
Celkem jsi naše milá „dětská burzo“ získala a Centru sociální pomoci Vodňany darovala částku ve výši 11.111,- Kč. Chci Ti také říct, že jsi pro ostatní velkou inspirací, neboť Ing. Petra Melcherová, Tvou vybranou částku navýšila o 30%, které bych touto cestou také ráda poděkovala.
Domov pro seniory Máj České Budějovice nominuje:

Mgr. Hermína Malátová - jako dobrovolnice se věnuje svému klientovi s nadšením již několit let. Během této doby jej podněcuje k činnostem, které prospívají jeho zdravotnímu stavu, zejména duševnímu. Při přípravě činnosti využívá dobrovolnice svých zkušeností profesního života (učitelky a ředitelky základní školy). V průběhu letošního roku za "domácí úkol" zapisovala jména do vzpomínkové knihy a významnou měrou tak přispěla k jejímu vzniku. Vzpomínková kniha je uložena v kapli. Příbuzní tak mohou kdykoliv nahlédnout a zavzpomínat na své blízké.
Táborské soukromé gymnázium nominuje:

Centrum Kaňka – zajišťuje jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením a osobním přístupem. Vize organizace bylo propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou. Během téměř 15ti let činnosti této organizace dosáhl počet klientů na 90.

Diakonie ČCE – středisko Rolnička - Umožňuje lidem s postižením hodnotně žít, snaží se i vlastní tvorbou vytvářet finanční prostředky. Pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Bohatá činnost - kulturní, umělecká dílna a čajovna v Soběslavi.

Klíček – denní a týdenní stacionář Tábor, Záluží, České Budějovice - Cílevědomá pomoc dětem s postižením, pomoc fyzická i psychická Poskytování sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením - 36 klientů ve věku 5 – 64 let. Bohatá činnost zájmová a kulturní.

Pečovatelská služba G - Centrum Tábor - za pomoc při poskytování přiměřené míry a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodů snížené soběstačnosti.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz