www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

„EXTERNÍ   CENY   Ď…“   /  organizační manuál:  

 1. Komu může pořadatel projektu „cena Ď“ udělit licenci k udělení externí ceny Ď?
  Licenci k udělení „Externí ceny Ď…“ formou individuální dohody může pro daný ročník projektu „cena Ď“ udělit pouze jeho pořadatel Richard Langer (dále také „pořadatel“) té osobnosti (příp. tomu subjektu – myšleno např. firmě, spolku, obci, kraji, nadaci, kulturní instituci, nemocnici, ústavu, hasičskému sboru, uměleckému souboru, apod.), jíž si na základě svého subjektivního přesvědčení lidsky váží a tudíž věří, že spojení jména této osobnosti (subjektu) s „cenou Ď“ napomůže seriózní osvětě celému projektu „cena Ď“ a ještě výraznějšímu naplnění jeho smyslu, o což se svými silami, invencí a prací snaží od vzniku nápadu v roce 2000. Držitel této licence pak smí udělit svým jménem tuto externí cenu Ď dle pravidel tohoto organizačního manuálu s tím, že v případě nejasností, vyskytnutí nečekaných okolností nebo situace, kdy se držitel licence s pořadatelem projektu „cena Ď“ neshodnou na detailech nominování a předání externí ceny Ď, má pořadatel projektu „cena Ď“ Richard Langer právo veta, případně právo na odstoupení od individuální dohody o poskytnutí licence (její odebrání). Přednostně nabídku poskytnout licenci na udělení externí ceny Ď pořadatele projektu „cena Ď“ učiní partnerům projektu, spolupracovníkům a poskytovatelům produkčních a dalších služeb, kteří projekt znají a mají k němu výrazný lidský i morální vztah a jsou přesvědčeni, že veškeré úsilí pořadatele vynaložené na projektu cena Ď od jeho počátku podnes má velký význam a pojetí celého projektu vždy bylo a je v souladu s jejich představou.

 2. Jak se tvoří celý název konkrétní externí ceny Ď?
  „Externí cena Ď…“ se vždy nazývá složením slov a číslic dle základních charakteristik složených z druhu ceny (externí cena Ď), letopočtu (např.: 2024) a jménem osobnosti (subjektu), která získala licenci k udělení této ceny a je autorem nominace na tuto externí cenu Ď a současně dodržuje manuál k vytvoření nominace i k předání ceny. Jako vzor lze použít například názvy již těchto existujících externích cen Ď: „Externí cena Ď 2024 tiskárny SVS, spol. s r.o.“, „Externí cena Ď 2024 Zdeňky Heyn Edlové“, „Externí cena Ď 2024 sklárny Artcristal Bohemia“, „Externí cena Ď 2024 Centra LADA Pacov“, atd.

 3. Jaké důvody mohou držitele licence motivovat k nominování na externí cenu Ď?
  Důvody k „nominování na externí cenu Ď…“ (dále také „nominování“) a jejímu udělení musí vyplývat pouze z osobní zkušenosti s nominovaným člověkem (subjektem), který svým občanským nebo pracovním životem, či veřejně prospěšným chováním a činěním – inspiruje autora nominace (dále také „držitele licence“) k výraznému obdivu této osobnosti (subjektu), o němž je přesvědčen, že si jeho počiny nebo způsob života zaslouží veřejné zviditelnění, neboť si nominované osobnosti (subjektu) hluboce lidsky váží a věří, že nominovaný může pozitivně inspirovat veřejnost k následování (důraz nominace má vyzdvihnout například jeho obětavost, moudrost, poctivost, pracovitost, profesní zdatnost, nápaditost, všeobecně prospěšnou originalitu, atd.). Nelze však využít licenci jen pro účely, jako např. pro upevnění oboustranného přátelství mezi držitelem licence a oceněným (podobně jako nelze tímto způsobem pouze „poděkovat“ nějaké firmě nebo instituci za poskytnuté služby apod.), neboť význam nominace nemá za úkol získat od oceněného výhodu, či pro něj výhodu (například reklamu pro jeho firmu), ale vyzdvihnout tímto aktem prostřednictvím obdivuhodných vlastností nebo činností nominovaného „osvětový smysl ceny Ď“ a pozitivně tak získat příležitost inspirovat veřejnost, kde „smysl a poslání“ je víc než „sláva a užitek z ocenění“ – samozřejmě podle subjektivního posouzení držitele licence a to pouze na jeho osobní morální zodpovědnost (jako určitá „pojistka“ slouží ještě proces schválení nominace na externí cenu Ď samotným pořadatelem projektu cena Ď, viz níže).

 4. Koho lze navrhnout na nominaci na externí cenu Ď a musí dotyčný souhlasit?
  Držitel licence k udělení externí ceny Ď může nominovat na toto ocenění osobnost (nebo subjekt), kterou hluboce obdivuje pro nějakou svou vlastní zkušenost s ním, či má všeobecně známé povědomí o něm z médií a podobně. Může to být kupříkladu místní lékař, který je znám svou nadstandardní obětavostí a třeba v mnohých případech nezištností, stejně jako zvěrolékař, sportovec, učitel, dobrovolník, který obětavě vede dětský zájmový kroužek, kronikář, či někdo, kdo pomáhá v domově pro seniory, posílá peníze potřebným, pořádá brigády k čištění přírody, nejrůznější osvětové akce… (tipů je na tisíc). Může ale také jít o slavnou osobnost, jejíž vliv pomáhá prosperitě, pozitivní náladě ve společnosti, touze k následování v pokoře, obětavosti, lidskosti. Podobně se může jednat o osobitého podnikatele (firmu), který se nad běžný rámec stará o své okolí, je nejen příkladně férový, ale i společensky zodpovědný. Jako inspirace může posloužit také tip na zasloužilého učitele, kterého generace školáků milují, stejně jako na výjimečného vědce, historika, zoologa.... Vždy však musí nominovaná osobnost (nebo subjekt) souhlasit s tím, že bude nominována a následně oceněna externí cenou Ď (musí tedy dopředu držiteli licence vyjádřit jasný souhlas s tím, že nominaci na externí cenu Ď přijímá), čehož je součástí i souhlas se zveřejněním a medializováním foto, video a textových výstupů v rámci všech souvisejících aktivit, které vedou k realizaci záměru udělit externí cenu Ď a poté tyto události i zpětně veřejně reflektují, ať již prostřednictvím možností pořadatele, tak kohokoliv, kdo má k těmto aktivitám a faktům seriózní přístup (například držitel licence, nominovaný, partneři a spolupracovníci projektu cena Ď, další aktéři projektu, novináři, různé weby, fb stránky, televize, rádia, tiskoviny, apod.).

 5. Koho nelze nominovat na externí cenu Ď?
  Z tipů na nominování na externí cenu Ď pro apolitičnost projektu „cena Ď“ se z principu předem vylučují aktivní politické osobnosti, či jejich počiny, které by tím mohly účelově získat takzvané politické body na úkor smyslu ocenění. Předpokládá se, že nebudou nominované ani osobnosti s velkým kontroverzním vnímáním od veřejnosti z důvodu zamezení případné snahy aktem nominování na externí cenu Ď takovou osobnost veřejně uvést v debatu s tím, že „nominace“ znamená „argument“ proti těm, kdo ji vnímají negativně ve prospěch těch, kdo ji vnímají pozitivně. Dále není možné nominovat sám sebe, neboť nominace znamená „děkuji“ a v případě ceny Ď není možné „sobě děkovat“ a sám sebe nad ostatní tím vyzdvihovat (od počátku projektu se vše nese v duchu skromnosti – nominovaný je spíš překvapen, neboť to, co činí, dělá ne pro slávu, ale pro svou přirozenost). V případě nominování svých blízkých, či přátel, musí být smysl ocenění mnohem větší než snaha udělat nominovaným radost, případně se jim zavděčit.

 6. Jak má držitel licence postupovat s vytipováním a schválením nominace na externí cenu Ď?

   -    vytipuje osobnost (nebo subjekt – firma, organizace, spolek, nadace, obec, kraj, atd.) vhodnou k nominování na externí cenu Ď
   -    sepíše text nominace, v němž uvede všechny své osobní důvody, proč si dotyčný potencionální oceněný externí cenu Ď zaslouží (s formulací textu se může poradit s pořadatelem projektu „cena Ď“)
   -    požádá pořadatele projektu „cena Ď“ o schválení tipu na přihlášení své nominace (v případě neschválení, připraví nový tip)
   -    až teprve po schválení tipu na nominaci držitel licence osloví vytipovanou osobnost (subjekt) s prosbou o přijetí nominace na externí cenu Ď a také o udělení souhlasu se začleněním této nominace do projektu „cena Ď“, včetně zveřejnění nominace na webu ceny Ď, FB ceny Ď a také případně v jiných médiích (dle možností pro účel osvěty projektu „cena Ď“) a také poprosí o souhlas o zveřejnění všech možných následných mediálních výstupů s ohledem vývoje projektu „cena Ď“ a účasti aktérů dané nominace na všech souvisejících akcích (foto, videa, texty), což platí pro všechny doprovázející osoby nominovaného. Bez tohoto trvalého souhlasu nemůže autor nominace tuto nominaci do projektu „cena Ď“ přihlásit (nese za tento úkon trvalou odpovědnost).

 7. Jak se úspěšně přihlášená nominace na externí cenu Ď zaeviduje v projektu „cena Ď“?
  Po přijetí nominace na mailu langer-cena-d@seznam.cz pořadatel projektu „cena Ď“ zajistí její dlouhodobé nebo trvalé zveřejnění na www.cena-d.cz v části „externí ceny Ď – nominace“, dále dle možností na FB stránce ceny Ď https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139492723&locale=cs_CZ a případně také kdekoliv jinde, kde věří, že je seriózní možnost osvěty jak přihlášené nominace, tak celého projektu (tisk, rádia, tv, různé weby, reklamní materiály, atd.).

 8. Kdy se předávají externí ceny Ď?
  Součásti dohody o poskytnutí licence je i domluvený nejpozdější možný termín realizace aktu předání dané externí ceny Ď, každá se tedy předává jindy. O konkrétním termínu držitel licence včas informuje pořadatele projektu „cena Ď“, který má právo se této události osobně zúčastnit (není to ale z jeho strany podmínka).

 9. Kde se předávají externí ceny Ď a jak se tam zajistí mediální výstupy?
  „Externí ceny Ď…“ se předávají mimo rámec standardně udělovaných cen Ď mimo oficiální akce ceny Ď (mimo místních a krajských kol, stejně jako mimo finálovou ceremonii) v režii toho, kdo získal licenci, je autorem nominace a svým jménem tuto externí cenu Ď uděluje (s veškerou odpovědností za její morální váhu – jinými slovy, Kolegium ceny Ď a pořadatel ceny Ď nenesou morální a ani organizační odpovědnost za udělení externích cen Ď). Externí cenu Ď může držitel licence k jejímu udělení předat na své nebo jiné akci (kde podle svého vědomí a svědomí vše zařídí, aby proběhlo seriózně), kde si tento akt dohodne jako součást vedlejšího nebo hlavního programu (například kulturní akce, firemní akce, ples, slavnost města, akce spolku nebo dobrovolných hasičů apod., případně ji předá ve svém sídle jen za své účasti, oceněného, případně zvaných čestných hostů a eventuálně pořadatele projektu „cena Ď“). Držitel licence vše sám zdokumentuje (foto, text, příp. video apod.) pro své potřeby i pro potřeby webu projektu „cena Ď“, FB stránky ceny Ď a dalších médií, tiskovin, tv, rádií, webů apod., kde bude možnost tyto výstupy zveřejnit. V případě přítomnosti pořadatele projektu „cena Ď“ na aktu předání externí ceny Ď má ten možnost také pořizovat podklady pro mediální výstupy a dle zde uvedeného záměru je zveřejnit.

 10. Jak získají držitel licence a nominovaný pozvání na akt předání externí ceny Ď?
  Držitel licence k udělení „externí ceny Ď“ poté, co připraví akt předání této ceny (prostor a termín v sounáležitosti s dalším případným programem), zajistí čestné vstupenky zdarma v počtu (dle možností) pro sebe s doprovodem, pro nominovaného s doprovodem a také 2 ks čestných vstupenek pro pořadatele projektu „cena Ď“ Richarda Langera, který se může, pokud mu to situace dovolí, také zúčastnit.

 11. Kdo zajistí dodání skleněného kusu externí ceny Ď?
  Skleněný „exemplář externí ceny Ď“ dodá pořadatel projektu „cena Ď“ držiteli licence zdarma a to na základě jeho dlouholeté vzácné spolupráce se sklárnou Artcristal Bohemia, která nezištně v rámci svého proma a rozhodnutí obdarovávat svým sklem výjimečné mecenáše, dobrodince a vzory v ČR dodává v tomto smyslu na akce ceny Ď - jak místní, krajské a celostátní ceny Ď, tak také nově od roku 2024 „externí ceny Ď“. Na těchto originálních rukodělně vyrobených kusech skla jsou vždy vypískované názvy cen Ď a letopočty (například: Externí cena Ď 2024 Zdeňky Heyn Edlové). Termín dodání zdarma takové externí ceny Ď je zahrnut v individuální dohodě o poskytnutí licence mezi pořadatelem projektu „cena Ď“ a držitelem licence.

 12. Jak držitel licence slovně představí samotný akt předání externí ceny Ď všem přítomným?

   -    Pokud je akt předání externí ceny Ď samostatným programem dané akce, přivítá držitel licence přítomné na aktu předání externí ceny Ď 2024 (následuje jméno držitele licence)“, takže například: „Vítejte na aktu předání externí ceny Ď 2024 Zdeňky Heyn Edlové“.
   -    Pokud je akt předání externí ceny Ď součástí jiné akce, v okamžiku, kdy dojde na předání této ceny, držitel licence například řekne (smyšleno jako vzor): „Součástí dnešního plesu města Plzně je také akt předání externí ceny Ď 2024 Zdeňky Heyn Edlové, u kterého vás v tuto chvíli vítám.“
   -    Poté držitel licence stručně představí projekt „cena Ď“ několika svými větami v tomto smyslu: „Výroční ceny Ď se udělují českým mecenášům a dobrodincům od roku 2001, písmeno Ď je odvozeno od obyčejného hovorového TAK TI Ď a značí poděkování. Tento projekt má řadu místních a krajských kol a letos (myšleno například rok 2024) se po dvacáté čtvrté bude konat finálová ceremonie ve vzácné spolupráci s Národním divadlem v Praze, kam budou pozváni i držitelé takzvaných EXTERNÍCH CEN Ď, což je novinka od roku 2024. Vzhledem k tomu, že s tímto projektem výrazně spolupracuji a morálně jej podporuji, mám privilegium si jednu takovou externí cenu Ď svým jménem předat. Toto ocenění nespadá do žádné standardní kategorie projektu „cena Ď“, je založeno na mém subjektivním rozhodnutí a děje se jako součást osvěty ceny Ď.“
   -    Následuje pozvání nominovaného na scénu, jeho představení přečtením nominačního textu (který na samém počátku vzniku nominace sepsal sám držitel licence, coby autor nominace) a předání externí ceny Ď jako takové. Vše se dokumentuje a tyto výstupy z akce držitel licence co nejdříve zašle pořadateli projektu „cena Ď“ na mail: langer-cena-d@seznam.cz

 13. Jakým způsobem budou držitelé externí ceny Ď prezentováni na finálové ceremonii?

   -    Pořadatel projektu „cena Ď“ zašle včas mailovou pozvánku na finálovou ceremonii v Praze držiteli licence k udělení externí ceny Ď, který jako autor nominace a ten, kdo je v kontaktu s oceněným, zajistí svou účast s doprovodem i účast držitele jeho externí ceny Ď s doprovodem (osobní účast není povinnost, ale je milá a má smysl). Počet osob, které se takto dohromady mohou finálové ceremonie zúčastnit je minimálně 4, po dohodě více. V roce 2024 se plánuje termín finálové ceremonie opět na podzim, předběžně jsme v jednání opět s Národním divadlem v Praze, s nímž má cena Ď čest a radost vzácně spolupracovat od roku 2001 (předběžně jednáme opět o Nové scéně ND, avšak jako každý rok uvádíme, že samozřejmě je změna prostoru, termínu, programu a pojetí celého projektu pořadatelem Richardem Langerem vyhrazena).
   -    Finálová ceremonie se bude kontakt po místních a krajských kolech podle zvyklostí projektu „cena Ď“. Během samotné finálové ceremonie pak budou předány všechny hlavní celostátní ceny Ď ve všech kategoriích daného ročníku. Externí ceny Ď byly již všechny předány před touto akcí, ale aktéři těchto externích cen Ď jsou zde přítomní. V jedné z části programu bude moderátorem sdělena tato skutečnost a bude přečten seznam všech předem udělených externích cen Ď. Jednotliví jejich držitelé budou usazeni v příslušné řadě a vždy, když zazní jejich jméno, mohou povstat. Pokud bude externích cen Ď více v daném ročníku, může se pořadatel projektu cen a Ď rozhodnout vytvořit speciální kategorii, v níž Kolegium rozhodne ze všech externích cen Ď vybrat jednu k ocenění celostátní cenou Ď po boku dalších kategorií finálové ceremonie, což by se uskutečnilo přímo na této ceremonii.

 14. Jak a s čím se novinka v podobě „externích cen Ď“ ocitla v projektu ceny Ď?

   -    „Externí ceny Ď“ jsou v projektu udílení cen Ď od 24. ročníku v roce 2024 novinkou z dílny autora, pořadatele a majitele celého projektu „cena Ď“ Richarda Langera, který si vyhrazuje právo na základě všech stávajících zkušeností dle svého přesvědčení případně jakkoliv udělování těchto nových „externích cen Ď“ řídit, či upravovat, pokud se v individuálních případech neuzavře jasně specifikovaná písemná smlouva (jde pouze o preventivní pravidlo, které se předpokládá, nebude muset, jako dosud za 24 let v obdobných situacích jiných kategorií cen Ď, využít).
   -    Udělování „externích cen Ď“ nabízí pořadatel partnerům, spoluorganizátorům a spolupracovníkům ceny Ď jako „odměnu“ za věrnou spolupráci spojenou současně s další formou osvěty samotného projektu, neboť se budou udělovat mimo standardní oficiální akce ceny Ď (místní a krajská kola, finálová ceremonie pod.) v rámci akcí nebo činností těchto subjektů.
   -    Pořadatel projektu může nabídnout možnost udělit „externí cenu Ď“ také dalším stávajícím i novým partnerům projektu, kteří se jakoukoliv formou rozhodnou projektu prospět nebo pomoct dle oboustranně dobrovolné individuálně pojaté dohody.

 15. Proč má pořadatel projektu cena Ď v případě komplikací právo veta?

   -    Pořadatel Richard Langer považuje projekt „cena Ď“ za svůj životní projekt, kterému vše ve svém profesním i osobním životě přizpůsobuje, který dotuje a jimž naplno žije. Dává mu smysl a obohacuje jeho život. Současně jej ale dlouholeté realizování projektu stojí ohromné množství energie, času a někdy i prostředků. Jelikož je cílem pracovat a současně touto prací prospět svému okolí s tím, že vše činí v dobré víře a projekt cen Ď je neustále každým rokem jinaký stran aktérů, prostředí a situací ve společnosti – může se stát, že někdy v budoucnu dojde k nečekaným událostem, pro něž bude třeba organizaci akcí ceny Ď, někdy možná pojetí celého projektu – upravit, či zcela změnit tak, aby se atmosféra a poslání projektu vycházející z vize autora a pořadatele, neodklonily od svého původního záměru. Po cirka čtvrt století práce na ceně Ď je pořadatel přesvědčený, že nejvíce informací a zkušeností s projektem (včetně odvedené práce, bez níž by projekt nebyl), má on sám, takže od roku 2024 již dává veřejně najevo, že si naprosto zřetelně uvědomuje, že vůči původní vizi naplňování smyslu projektu má také on sám největší zodpovědnost. V této víře jej utvrzuje fakt, že ze stran nejvěrnějších partnerů a spolupracovníků na projektu „cena Ď“, v průběhu let vzájemných spoluprací, nezaznamenal jedinou výtku.
   -    Za dobu existence ceny Ď se v projektu sešly tisíce nominací a sta a sta oceněných. Přestože si je jistý, že téměř z více jak 99% vždy vše proběhlo pouze s pozitivními reakcemi, ba se slovy: „To je můj životní zážitek!“, tak jak se projekt stává čím dál více tradičním, svým pojetím ojedinělým a respektovaným, v posledních ročnících se objevily situace nebo pár ojedinělých reakcí aktérů, které přivedly pořadatele k rozhodnutí, že si vezme pro každý pád právo veta za své a veřejně ho na webu oznámí, aby bylo jednoznačné, že si za vším v projektu stojí a s ohledem na okolnosti jej může upravit pro účel jeho další seriózního fungování. Jinými slovy: „Kdo to neakceptuje, ať se projektu neúčastní.“ – Tři příklady z nedávna níže…
   -    Například se tak stalo ze zásahu vyšší moci, kdy pandemie covidu zapříčinila dvoje zrušení a do třetice další přeložení termínu již předtím dvakrát náročně pracně i finančně vyprodukované finálové ceremonie (je řeč o poměru možností pořadatele a projektu, poněvadž projekt je sice nízkonákladový, ale pořadatel je obyčejná OSVČ bez zásadního majetkového zázemí). Do toho covidová situace zasáhla podnikání někdejšího generálního partnera projektu, který tím pádem z projektu odstoupil, zatímco projekt již v plném proudu běžel, ba navíc pro covid komplikovaněji a tudíž dráž. Následky ztráty tak výrazného partnera, který se již do projektu neměl možnost vrátit (pořadatel mu je navždy za vše minulé vděčný, protože byl od roku 2006 věrným partnerem), projekt ovlivňují podnes. Po této zkušenosti si Richard Langer coby pořadatel projektu „cena Ď“ vyhrazuje absolutní právo veta v projektu, za který osobně ručí, stejně jako si vyhrazuje právo měnit, či zrušit akce ceny Ď, včetně pojetí a filozofie projektu, pokud podle svého vědomí a svědomí situaci takto vyhodnotí.
   -    Za 24 let nedošlo k žádným výrazným neshodám, či nedůvěrám vůči projektu „cena Ď“. Avšak asi dvakrát mezi mnoha sty oceněnými pořadatel ceny Ď zaznamenal osobně pochybnosti, proč byl oceněn „ten a ne tamten“. V jednom případě se tak stalo v roce 2023 na finálové ceremonii proto, že nominovaná dospívající dívka byla dcerou přítomné matky, která na finálovou ceremonii do Prahy jela s pocitem, že: „Kdo jiný, než má dcera, má cenu Ď získat!?“ – Jenomže Kolegium hlasuje podle svých subjektivních dojmů a stále platí, že: „Všem nominovaným je poděkováno, někteří si symbol tohoto díku, tedy cenu Ď, pak odnesou domů, přičemž každý si Ď zaslouží, jen rozhodnout kdo, je nespravedlivé, neboť rozhoduje Člověk, ale o cenu nejde, protože jde o to poděkovat…“
   -    Další jeden z mála negativních ohlasů byl například vloni - jedna paní upozornila, že projekt pořádá Richard Langer, který ho i moderuje (ano, tak ho vymyslel a tak ho dělá) a ještě navíc obraz GRAND PRIX Ď maluje jeho zeť (hlavní cena na závěr finálové ceremonie), tedy, že je to pochybný rodinný podnik - ano, maluje obraz zeť, protože to dělá zdarma a začal to dělat kdysi dávno sám od sebe, aby projekt podpořil, až teprve po mnoha letech vznikl mezi ním a dcerou pořadatele ceny Ď vztah (a pak, kdo najde podobně věhlasného malíře, který zdarma namaluje obraz pro hlavního vítěze ceny Ď?). Ještě tato kritička poukázala na skutečnost, že web ceny Ď zpracovává bývalá manželka pořadatele paní Langerová – ano, je to tak, pomáhá zdarma, protože ani rozvod nezabránil tomu, aby se podílela na projektu, kterému věří a v němž ji za léta obětavé práce mají lidé stále rádi (web zpracovává zdarma – takže pokud se někdo jiný nabídne, že to bude dělat zodpovědně a zdarma s velkým nasazením, může – ostatně to pořadatel dotyčné paní nabídnul a ta to odmítla). Z těchto důvodů si na vše s cenou Ď vyhrazuje pořadatel právo veta a právo jakýchkoliv změn, které avšak stanou-li se, rád zeširoka osvětlí.

          3. dubna 2024
          Richard Langer
          autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2024
          (vypracováno ve spolupráci s Jitkou Langerovou)

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz