www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2022
   - Nový Bor
   - Ústí nad Labem
Celostátní nominace 2022
Krajské nominace 2022
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   N O V Ý   B O R - CENA Ď 2022Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor nominuje:

Mgr. Olga Koutná - Olga Koutná je dlouholetou ředitelkou DDM Smetanka v Novém Boru. Důvodem této nominace je obrovská osobní aktivita, kreativita a nápaditost, kterou každodenně naší organizaci a našemu městu přináší neocenitelnou službu. Hlavní těžištěm je u Olgy zejména přímá práce s dětmi, zejména sport, kterému se sama věnuje a použití metod neformálního vzdělávání, následuje zájem o ekologicky citlivé směřování světa kolem nás a pomoc ostatním. Jako manažer má schopnost propojovat lidi i organizace a nacházet prostor ke spolupráci při objevování inovativních řešení. Například se jedná o přeshraniční spolupráci, EVVO projekty, nebo programy a sbírky určené pro pomoc sociálně slabším. Tyto věty mohou jen neúplně vystihnout vše do čeho je Olga zapojena, zejména však nelze, tímto výčtem, vystihnout to co slohem není jednoduché popsat. To je lidský rozměr a každodenní přístup, kterým je Smetanka prostoupena. Olga je obdivována dětmi, respektována rodiči a okolím. Opravdu vždy si najde čas, velmi často i na úkor vlastních sil, a pomůže tomu, kdo pomoc potřebuje. Nejedná se jednorázovou momentální vlastnost, Olga má tento přístup jako součást svého života. Zde bych uvedl, nikoli jako hlavní věc, jen jako další doplnění výše uvedeného, rozsáhlou osobní aktivitu při pomoci dětem a rodičům z Ukrajiny. Okamžitě po příchodu této krize se bez ohledu na cokoli a kohokoli dalšího zapojila do pomoci. Tím nemyslím pouze sbírky, tím myslím zejména organizaci tzv. adaptačních skupin, které velmi rychle začaly pracovat ve Smetance. Celý proces byl neskutečně chaotický, vyčerpávající, přitom pozitivní, motivující a odhalující to dobré co je v nás. Tyto adaptační skupiny přešly z režimu školního roku, nyní i do letních táborů.

Město Nový Bor nominuje:

Olga Burková - Olga Burková se aktivně zapojila hned od začátku válečného konfliktu na Ukrajině, tedy hned s prvními příchody válečných utečenců do České republiky, do pomoci svým krajanům. Olga je Ukrajinka, v Novém Boru žije necelé tři roky a učí se intenzivně česky. Její pomoc při jednání s příchozími Ukrajinci se pro nás stala záhy nepostradatelnou. Velmi jsme proto uvítali vstřícnost vedení společnosti Crystalex CZ, které Olgu na naši žádost uvolnilo z jejích pracovních povinností pro zaměstnavatele, a městu tak umožnilo využít jejích tlumočnických služeb. Původní krátkodobý záměr se změnil v trvalou spolupráci spočívající v přenosu dostupných informací, spolupráci s organizacemi, které pomáhají uprchlíkům nejen na Novoborsku, v tlumočení při jednání s úřady a v překladech dokumentů a dalších potřebných textů. Aktivně se zapojila do práce s adaptační skupinou pro ukrajinské děti, kterou v rámci DDM Smetanka vedla. Organizovala pro děti aktivity i o prázdninách, kdy měla činnost adaptační skupiny formu letních táborů. Spolupracuje s dalšími dobrovolníky, kteří se dětem věnují a připravují program spojený s výukou ČJ. Dále poskytuje poradenství a tlumočení v případě potřeby. Zapojuje se do řešení problémů s výukou dětí ve školách, doprovází rodiny při jednání se školami a poradenským zařízením.
K nominaci města na Cenu Ď se připojily i spolupracující organizace.

DDM Smetanka
Olinka je velmi vstřícná, vždy ochotná pomoci, spolehlivá a svědomitá, vždy usměvavá a optimistická. Ve Smetance se stala součástí týmu, je kolegiální a loajální k lidem i organizaci. Velmi si ceníme jejího nasazení a ochoty pomoci svým krajanům a zejména dětem, které ji milují. Dokumentuje činnost adaptační skupiny a pravidelně o ní informuje na sociálních sítích.

Rodina v centru
Od 10. března, kdy do Nového Boru dorazil první autobus ukrajinských maminek s dětmi, poskytovala Olinka příchozím, městu i zaměstnankyním Rodiny v centru překladatelské služby. Pro Občanskou poradnu (Rodina v centru) přeložila mnoho dokumentů. Nezůstalo však jen při tom. Dokud jsme nesehnali stálou lektorku, ujala se výuky českého jazyka, která byla v prostorách Domu rodiny zahájena. Zná všechny přišedší Ukrajince na Novoborsku a je jim skutečnou oporou, vždy je vyslechne a snaží se pomoci. Vytvořila na Viberu skupinu jen pro ně, kde jim poskytuje individuální podporu a informace a překlady, funguje jako spojka mezi nimi a dalšími službami. Všem je stále k dispozici. Připravila tři kulturní vystoupení spolu s ukrajinskými ženami a dětmi, kterých se též zúčastnila jako účinkující (Česko – ukrajinský večer, Charitativní koncert pro Ukrajinu, Den dětí). U dětí, spolupracovníků a Ukrajinců je velmi oblíbená. Nikdy pomoc neodmítne, je trpělivá, empatická, vstřícná, obětavá, laskavá. Žije zde s manželem a osmiletým synem. Je pro ni jistě náročné skloubit svou práci, veškerou dobrovolnickou činnost a rodinu k všestranné spokojenosti. Ale Olga hledá cesty, jak potíže řešit, necouvá před nimi a neztrácí optimismus a dobrou vůli. Zaslouží si naši vděčnost a úctu a my ji rádi Olince projevujeme. Jsme rádi, že ji máme!

Milada Kroniková, členka KČT Nový Bor nominuje:

Irena Kozáková - Jako kandidáta na cenu Ď navrhuji docela malou a nenápadnou ženu s velkým srdcem: paní Irenu Kozákovou z Nového Boru. Původně učitelka MŠ " za kostelem ", matka tří synů, se kromě své zodpovědné práce ve 47 letech začala aktivně věnovat turistice.
Spolu s manželem si udělali kurz cvičitelů turistiky a naprosto pravidelně věnovali každou neděli organizování a vedení výletů, bez ohledu na počasí a své soukromí. Irenka v tom našla svůj životní smysl. Po smrti manžela, předsedy turistického odboru TJ Jiskra Nový Bor, pokračovala dál sama. Její skupina KČT, dnes už seniorek ( i seniorů), se rozrostla na víc než 20 členů, kteří pravidelně putují po okolí Nového Boru i v jiných destinacích. Vytvořila se soudržná parta, která na vycházce slaví každé narozeniny, sdílí radosti i starosti, jezdí na společné dovolené s oddílem turistiky i v individuálních skupinkách, zúčastňuje se pravidelných schůzí Seniorů ČR i SPCCH.
Název této skupiny turistů IRENKY mluví sám za sebe. Irenka také léta pečlivě vedla kroniku turistického oddílu, ručně psanou a doplňovanou osobními dojmy a fotografiemi.
I tato činnost je velmi záslužná a nad prohlížením kronik členové prožívají hezké společné vzpomínky.
Naše Irenka nedávno statečně překonala zákeřnou chorobu, v době její absence ji zastoupily její svěřenkyně, které jí úspěšně držely palce. I když dnes vedení skupiny převzala mladší nástupkyně, Irenka se dál aktivně zúčastňuje výletů a akcí.
Letos se dožívá významného životního jubilea (80 let) . Proto si myslím, že si zaslouží naše poděkování za dlouholetou činnost, kterou se bez velkých slov, ale svou milou přirozeností a kamarádskou povahou zapsala do našich životů a srdcí.

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta Nový Bor nominuje:

Bc. Petra Matěchová, DiS. - Petra Matěchová pracuje jako vedoucí turistického informačního centra, organizační složky města Nový Bor. Svou funkci zastává se vší odpovědností, její práce je velmi kladně hodnocena návštěvníky města, jimž centrum pod jejím vedením poskytuje služby pro turisty. Poděkování jí však náleží za aktivity, které s jejím pracovním zařazením přímo nesouvisejí. Nikdy neodmítne pomoc a ujímá se aktuálních úkolů. V době covidové řešila otevření a provoz očkovacího centra, které město zřídilo v městském divadle, a pomáhala s registrací k očkování místním seniorům. Organizovala šití roušek a zapojila se sama do jejich šití i distribuce. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině zajišťovala sbírku materiální pomoci pro uprchlíky přicházející do Nového Boru, aktivně se zapojovala do vyhledávání ubytovacích prostor i shánění konkrétní pomoci, zejména pro příchozí maminky s dětmi. Jejích znalostí místního regionu i jazykové výbavy město využilo i při organizaci IGS 2021, kdy doprovázela zahraniční hosty na okružní cestě po pořadatelských sklárnách. Dík jí patří i za podíl na zpracování publikace Památky Nového Boru, kterou připravila k vydání jako propagační materiál města.  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz