www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2023
   - ZOO PRAHA

   - FLÓRA A FAUNA

   - OCHRANA ZVÍŘAT, ÚTULKY

   - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   - HODNOTNÉ UMĚNÍ

   - KULTURA, ŠKOLSTVÍ, PAMÁTKY

   - LADA CENTRUM PACOV

   - NADACE, HOSPICE, CHARITA

   - DĚTSKÉ DOMOVY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - DOMOVY PRO SENIORY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - KOUZLO DOMOVINY

   - SPORT PRO ČEST A RADOST

   - CENA Ď "fair play" Z. H. EDLOVÉ

   - CENA Ď VEŘEJNOSTI

   - CENA Ď STUDENTŮ

   - GRAND PRIX Ď 2023

 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2023

HODNOTNÉ    UMĚNÍ    V    ČR


Rodina potomků spisovatele Jaroslava Haška nominuje:

Radomír Dvořák, sochař - Jako rodina potomků spisovatele Jaroslava Haška, Richard – vnuk, Petra a Martin (pravnuci), Zdena (manželka vnuka) – přihlašujeme na cenu Ď 2023 tři nominace jako poděkování za neuvěřitelnou obětavou práci na osvětě díla Jaroslava Haška „Osudy vojáka Švejka“, které bylo sice přeloženo do 58 jazyků, filmařsky a divadelně zpracováno, apod., ale jeho rozsah a stále ještě nevyužitý potenciál, věříme, si nadále zaslouží další a další zájem, osvětu a bádání, na čemž se nesmírně podílí jak sochař Radomír Dvořák, tak město Lipnice nad Sázavou, tak se i v neuvěřitelném nasazení podílel (in memoriam) literární historik pan doktor Radko Pytlík. Jsme ohromně vděční a těmito nominacemi vyjadřujeme upřímný dík!
Sochař Radek Dvořák – kreativně, nezištně a mistrně, ztvárnil v přírodě okolí města Lipnice umělecká sochařská díla obdivovaná turisty z celého světa, jenž navazují na román Jaroslava Haška o vojáku Švejkovi (např.: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hlava-xxii-pomnik-jaroslava-haska-v-lipnici-nad).

Severočeské divadlo Ústí nad Labem s.r.o. nominuje (Mgr. Miloš Formáček, ředitel):

Jaroslav Šimanovský Jaroslav, starosta MO Ústí nad Labem – Severní Terasa - Pomoc mecenáše je pro nás naprosto zásadní, protože nejenom pro propagaci divadla,ale i pro obecně šíření kulturnosti mezi občany je neocenitelná, především mezi širokou veřejností, která běžně nenavštěvuje divadlo a běžně se nesetkává s tímto druhem kulturních produkcí, které obohacují a kultivují občany napříč generacemi.
Navíc, jak je mi známo, pan starosta se zasazuje o zvelebování obce ve všech směrech, angažuje se velmi v sociální rovině, především v péči o seniory a dalších oblastech, včetně životního prostředí. V jeho případě opravdu název starosta nabývá svého původního významu, starat se o občany, což je obecný názor.
Podpořený projekt:
Každoroční trvalá spolupráce, nejenom finanční pomoc, ale rovněž i organizační podpora s prezentací pestré žánrové nabídky všech složek souboru Severočeského divadla Ústí nad Labem, v rámci pořádání Open-air koncertů pro širokou veřejnost.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz