www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

IX.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   2 2.   č e r v n a   2 0 0 9   N á r o d n í   d i v a d l o



Kolegium zasedalo v Zemském salonku ND 2 hodiny před ceremonií



PhDr. Eva Marešová, CSc. a PhDr. Petr Fejk



MUDr. Vladimír Koza, Běla Gran Jensen



PhDr. Ondřej Černý, ředitel ND



Mgr. David Pospíšil, ND



cena Ď



Marky a Richard Langerovi při poslední zkoušce



Příprava scény, která týž večer učinkovala ve hře Sluha dvou pánů



Cen Ď bylo uděleno celkem 16 a 1 exemplář jako dar na památku dostal pan Jiří Plevka z Chodovaru



Zahájení ceremonie se vstupem moderátorky Televize Public Simony Votyové, která autenticky na scéně
uskutečnila televizní rozhovor



Oficiální přivítání ředitelem ND - PhDr. Ondřejem Černým



Pro okamžik předání šeku na 1.000.000,- Kč od Dr. Dadja Altenburg-Kohl pro Národní divadlo,
ukázala se v plné kráse Hynaisova opona, na jejíž rekonstrukci byl šek právě darován



Slovo paní doktorky D. Altenburg-Kohl u příležitosti předávání šeku na 1.000.000,- Kč ve prospěch ND



Zástupce společnosti SYNOT TIP, a.s. - přijal cenu Ď od Národního divadla



Dle osobního rozhodnutí ředitele ND byla cenou Ď oceněna paní JUDr. Dominica Kolowrat - Krakovská



MgA. Eva Měřičková, ředitelka Dejvického divadla s PhDr. Ondřejem Černým, ředitelem Národního divadla,
ocenění si odnesl kolektiv mecenášů Dejvického divadla



Ing. Jaroslava Rudolfová z ČSOB, jeden z mecenášů Dejvického divadla



Cenu Ď za podporu ZOO Praha převzal pan Jan Bubeník, ředitel prodeje a marketingu z Mercedes-Benz Česká
republika s.r.o.



PhDr. Petr Fejk - jediný člen Kolegia, který osobně udílel ceny Ď již devátým rokem



Jan Bubeník z Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., který převzal cenu Ď od ZOO Praha



PhDr. Petr Fejk a Richard Langer



Anna Chrzová, hlavní sestra ze Všeobecné fakultní nemocnice přebrala cenu Ď za podporu ZOO Praha



Nina Rambová sedmiletá holčička podporuje krajtu zelenou v ZOO Ústí nad Labem



Hostem ceremonie byl skladatel Zdeněk Barták



Každým rokem přistoupí MUDr. Vladimír Koza na výzvu, aby se jako aktér účastnil scénky pro pobavení diváků,
tentokrát jej učí skladatel Zdeněk Barták zpívat...



Když si dokáže uznávaný lékař udělat legraci sám ze sebe, vždy získá obdiv diváků



Předání ceny Nadace pro transplantace kostní dřeně sklárně Moser, a.s.



Cenu za sklárnu Moser, a.s. převzal Mgr. Jiří Říha



Členka Kolegia paní Běla Gran Jensen při předávání ceny Ď za podporu Hnutí na vlastních nohou Stonožka



Od Stonožky získalo cenu Ď Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora



Studenti Gymnázia Jiřího Ortena



Starosta Ing. Josef Hora převzal cenu Ď za mecenáše jejich města Chodova, Luboše Orlicha



MUDr. Tomáš Semerádt dojat, přebírá cenu za podporu Domova seniorů Na Zátíší v Rakovníku



Ing. Jaroslava Slivoňová z Domova seniorů Rakovník děkuje svému mecenášovi



Dojemné objetí a předání ceny Ď z rukou Běly Gran Jensen



Členka Kolegia PhDr. Eva Marešová, CSc. - ředitelka Gymnázia Thomase Manna



Panu prezidentovi Václavu Havlovi patří cena Ď za jeho mecenášství, cenu přebírá Mgr. Sabina Načevová tajemnice kanceláře



Ing. Jana Flanderová převzala cenu Ď pro Lions Club Plzeň Bohemia



Mgr. Jana Kovářová, oceněna za práci s mentálně postiženými a handicapovanými dětmi



Anna Strnadová, zakladatelka sdružení Život dětem převzala cenu Ď z rukou ředitele ND



Prezident Rodinného pivovaru Chodovar pan Jiří Plevka čtvrtým rokem zásadně podpořil projekt cen Ď
a zapsal se tak navždy do historie této akce, o které v úvodu IX. ročníku řekl ředitel ND: "Nikdy ND nezapomene
na okamžiky z předávání cen Ď!"



Dárek pro pana Jiřího Plevku v podobě exempláře ceny Ď předala olympionička Lenka Mothejzíková,
která letos v únoru na Speciálních OH v USA získla pro ČR v "alpské trojkombinaci" jednu bronzovou
a dvě zlaté medaile. Na scéně ND panu Plevkovi řekla: "Celý život překonáváte překážky, vím co to znamená!"
- Na což pan Plevka odpověděl: "Přijmout dar právě od vás mne nesmírně těší!"



Tradiční pořízení společného fota všech oceněných, nominujících tyto oceněné, Kolegia a partnerů ceny Ď



Hlavní foyer ND jako místo pro přípitek s oceněnými



Bělu Gran Jensen při přípitku ihned obklopil dav oceněných studentů



Po 110 minutách moderování je přítomnost Chodovaru nesmírně vítána



Zleva: Mgr. Jiří Říha, Moser, a.s. (dnes převzal cenu Ď, ale před devíti lety sám pomáhal při zrodu tohoto projektu);
PhDr. Petr Fejk, ZOO Praha (za devět let jako jediný člen Kolegia nikdy nescházel);Irena Machálková, sklárna ARTCRISTAL
(s manželem druhým rokem podporuje ceny Ď v podobě zajištění jejich výroby); Zdeněk Barták, skladatel;
JUDr. Dominica Kolowrat - Krakovská; Jan Machálek, ARTCRISTAL; Richard Langer; Karel Vágner, hudebník, skladatel



Ředitelka Dejvického divadla MgA. Eva Měřičková se svými mecenáši



Prezident Rodinného pivovaru Chodovar Jiří Plevka s oceněným MUDr. Tomášem Semerádtem
a Ing. Jaroslavou Slivoňovou z Domova Seniorů Na Zátiší Rakovník, krerá je autorkou nominace tohoto oceněného



Dvě velké mecenášky - JUDr. Dominica Kolowrat - Krakovská a Nina Rambová


Foto: Václav Samek

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz