www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

XIX.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   14.   č e r v n a   2 0 1 9   N O V Á    S C É N A   N D


Ze zasedání Kolegia ceny Ď 2019 - 3 hodiny před ceremonií celostátní Kolegium ceny Ď hlasovalo o udělovaných cenách v nedaleké Galerii Vavrys ve složení: (zprava) Ing. Vít Kahle – tiskový mluvčí ZOO Praha, Mgr. David Pospíšil – odd. sponzoringu ND, Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. – uznávaný urolog, Ing. Jan Machálek – sklárna ARTCRISTAL BOHEMIA dodávající nezištně skleněné ceny Ď, Petra Kaldová – jednatelka partnerské firmy AZS 98, Martin Vavrys – autor loga ceny Ď a malíř GRAND PRIX Ď, Běla Gran Jensen – prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka, Zdeňka Heyn Edlová – jednatelka partnerské firmy LUBRICANT, Vít Březina – doprovod a letitý pomocník Stonožky a paní Běly Gran Jensen, Jitka Langerová – hlavní produkční ceny Ď a koordinátorka hlasování Kolegia. Bylo zde rozhodnuto o udělení 17 celostátních cen Ď a jedné GRAND PRIX Ď 2019.
Přípravy na Nové scéně Národního divadla zahrnují kromě osvětlení a nazvučení scény pracovníky ND, z naší strany přípravu obrazu GRAND PRIX Ď, skleněných cen Ď, úkolování hostesek a hostesáků (letos studenti soukromé střední školy EDUCA Pardubice, která je pořadatelem městské ceny Ď v Pardubicích a pomáhá také organizačně při finálové ceremonii, hostesáci a hostesky se jmenovali Miroslav, Robert, Lucie, Marie.

Také letos byl o čestné vstupenky na finálovou ceremonii veliký zájem. Zvaní jsou pouze ti, co zaslali nominace, nominovaní, členové Kolegií, partneři a podporovatelé ceny Ď. Většina přítomných zažila městské nebo krajské předkolo, takže už dopředu tuší onu neopakovatelnou atmosféru ceny Ď. Nikdo zde není do počtu, všichni vědí, že nějakým způsobem tahle „parta ryzích celebrit současnosti“, jak 19 let nominovaným a nominujícím říkáme, k sobě patří. Letos bylo přihlášeno 220 nominací a každý nominovaný do poslední chvíle neví, zda nebude vyzván, aby přišel na Novou scénu ND převzít jednu z celostátních cen Ď. Stalo se jako každý rok, že někteří nominovaní telefonují dopředu, zda mají skutečně přes celou republiku, třeba z Ostravy dorazit, zda mají očekávat ocenění – ale ani pořadatel nic neví a u hlasování není přítomný, aby nedošlo k ovlivňování a navíc, samotné hlasování proběhne těsně před ceremonií a jednotliví členové Kolegia si odnáší obálku s jménem tak, aby nic nebylo ani pár minut předem prozrazeno (až na cenu pana Jiřího Plevky st. a cenu veřejnosti). Hlediště natěšených vzácných hostů se po otevření vstupu do divadla plnilo rychle...V úvodu ceremonie jsem poděkoval všem, kteří se na produkci a podpoře projektu cena Ď 2019 podíleli a pak už nás na Nové scéně ND přivítal zástupce Národního divadla Mgr. David Pospíšil, který prozradil, že scéna, v níž se nacházíme, náleží představení „Malý princ“ a že určitě tento příběh ladí s posláním samotné ceny Ď. Takže, ještě před večerním představením, právě tady, proběhne odpolední ceremonie ceny Ď a první cena tradičně bude pro mecenáše Národního divadla. Pak zaznělo, že cenu Ď Národního divadla za mnoho práce a podpory pro Národní divadlo získává: „Mecenášský klub Národního divadla“ zastoupený zde paní Věrou Výtvarovou...

Celých devatenáct let na finálové ceremonii neschází upřímná účast ZOO Praha, jejíž představitelé nejprve předají cenu svému mecenáši a poté mecenáši (dobrodinci) jiné zoo z ČR. Letos v Kolegiu ceny Ď hlasoval a tyto ceny předával tiskový mluvčí ZOO Praha Ing. Vít Kahle, z jehož úst zaznělo: „Za patnáct let nemalé finanční podpory ZOO Praha cenu Ď získává Komerční banka!“ – Tuhle cenu osobně převzal a k přítomným promluvil zástupce KB, a.s. pan Pavel Zoubek. Za další zoo v ČR cenu Ď převzala paní učitelka Lucie Tulejová jménem ZŠ Gorkého v Havířově a to za podporu ZOO Ostrava (společná adopce zvířat žáky této školy)....Udělit cenu Ď v kategorii „za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví v ČR“ není po odborné stránce snadné. Nominace nemocnic a zdravotnických zařízení musí posoudit člen Kolegia znalý těchto prostředí a mající v medicíně všeobecný respekt. Takovým členem Kolegia byl pro nás letos pan profesor Jan Dvořáček, velmi uznávaný a známý urolog. Podle jeho výběru z došlých nominací odhlasovalo Kolegium, že: „cenu Ď získává pan Pavel Mašek, velký dobrodinec a podporovatel centra REHAFIT, o.p.s. – cenu v jeho zastoupení převzala ředitelka tohoto centra Mgr. Pavlína Zvelebilová…Svou premiéru v celostátním Kolegiu prožila podnikatelka roku 2018 v kategorii „velké firmy“ paní Zdeňka Heyn Edlová, jednatelka společnosti LUBRICANT a nová partnerka ceny Ď, která si k tomuto projektu našla cestu sama, neboť je jejímu srdci blízký. Později po ceremonii vyprávěla, jakou mimořádnou energii v Národním divadle od všech přítomných nominovaných cítila a jak se ji niterně dotýkala. Paní Zdeňka Heyn Edlová si v Kolegiu vzala na starost kategorii „nadace a charitativní organizace v ČR“, pečlivě doma načetla všechny nominace, aby pak na hlasování Kolegia navrhla své tipy. Vše dopadlo tak, že: „Cenu Ď získává paní Taťána Marie za mnohaletou pomoc dětským SOS vesničkám!“ – Dojetí paní Taťány Marie, která mimochodem také získala již krajskou cenu Ď v Jihomoravském kraji 2019, bylo nehrané a strhující. Poté došlo k udělení speciální ceny Ď nazvané „cena Ď fair play Zdeňky Heyn Edlové pro zákulisí sportu“. Paní Zdeňka je totiž velmi respektovaná jako fair play podnikatelka, nejen velmi úspěšná, ale také uznávaná za svůj fair play přístup k podnikání a také zaměstnancům. Jako milovnice sportu nemá daleko k ocenění lidí, kteří pro sport nezištně dělají hodně a jejich životní postoj je v tomto smyslu také fair play. Vznikla tak nová kategorie ceny Ď, v níž Kolegiu paní Zdeňka Heyn Edlová navrhla, aby z přihlášených nominací týkajících se sportu, cenu Ď převzal muž nezištně a obětavě organizující cyklistický oddíl COPR Přeštice a to zpoza svého handicapu, kdy je upoután na vozík – pan Josef Hrádek v doprovodu autorky nominace Mgr. Jany Richterové. Paní Zdeňka se proto vydala hledištěm vzhůru přímo za oceněným předat cenu…

Velkou bojovnicí za recyklování, neskládkování a vůbec za životní prostředí v ČR je jednatelka společnosti AZS 98 paní Petra Kaldová, která je už druhým rokem také zaujatou v tomto smyslu členkou celostátního Kolegia a potažmo také partnerkou samotné ceny Ď. Její smysl pro humor s lidským srdečným vnímáním světa se odrazil i zde při předávání „ceny Ď v oblasti životního prostředí v ČR“, kdy na adresu oceněné státní úřednice doslova řekla: „Jde si za prosazováním správných postupů jako bagr, je prostě boží!“ – Tou oceněnou byla Ing. Pavlína Kulhánková.S cenou Ď je velmi úzce spjat od roku 2010 také malíř Martin Vavrys, syn akademického malíře Pavla Vavryse, malířky Marty Vavrysové, prapotomek malíře Josefa Mánese a autor loga ceny Ď a každoročních originál obrazů coby GRAND PRIX Ď. Letos měl v Kolegiu na starost kategorie „kultura a školství“ a „muzea, hrady, zámky, památky“. Obraz na scéně vystavený (GRAND PRIX Ď 2019) donesl ze svého nedalekého malířského ateliéru na Staré Praze, kde žije a tvoří. A právě před ním se svěřil, že jej domaloval akorát včera…, ale díky horkému počasí, stačil zaschnout. V hledišti byla přítomna jeho osmiměsíční dcera Amálka s maminkou Markétou. Bylo zde řečeno, že Markéta je dcera pořadatele ceny Ď a před 9 lety se do ní Martin zakoukal, ale byla moc mladá, tak měl od pořadatele ceny Ď zákaz. Uteklo mnoho let, Martin každým rokem přinášel na ceremonie obraz GRAND PRIX Ď a Markéta s pořadatelem – svým tátou Richardem, tyto ceremonie s láskou a úctou vůči nominovaným moderovala. A tak nakonec láska zvítězila a díky ceně Ď, vlastně…, se narodila Amálka, která v tichosti celému ceremoniálu byla přítomna, včetně chvil, kdy její táta předával ceny Ď, tedy dvě celostátní ze sklárny ARTCRISTAL BOHEMIA. V kategorii „mecenáš nebo dobrodinec kultury, školství, sport“ cenu Ď získala předsedkyně seniorské organizace v Novém Boru paní Hana Novotná pod jejímž vedením se členská základna rozrostla o 240 nových členů… V kategorii „mecenáš neb dobrodinec muzei, hradů, zámků, památek“ cenu Ď převzal Ing. Josef Macke za neuvěřitelný rozsah jeho nezištných aktivit ve zpracovávání historie a archivování dění na Karlovarsku...

Tiskárna na speciální tisky, jako například etikety, samolepky na výrobky nejen standardní, ale i v zátěžovém prostředí (například autobaterie), zvaná SVS, spol. s r.o., má sídlo v Karlštejně a vede ji pan Martin Dohnal. Jak, to se zajeďte podívat – super moderní areál, všude dokonale čisto a hlavně má tolik zakázek, že si může dovolit podporovat vybrané projekty v charitě a kultuře. Cena Ď mezi ně patří jedenáct let a to je kus života, díky čemuž se z lidí v SVS a kolem ceny Ď stali skuteční přátelé. Dcera pana Dohnala – slečna Ing. Marcela Dohnalová, už nějaký ten rok zastává nejen funkci inženýra kvality tiskárny, ale také členky celostátního Kolegia ceny Ď. Na starost má kategorii „dětské domovy a ústavy sociální péče pro děti a mládež“. S úsměvem sobě vlastním vyhlásila: „Cenu Ď získává letitý podporovatel a hlavně kamarád Dětského domova v Havířově – Podlesí, motorkář Josef Dlabač!“ Následně díky vstřícnosti a velkorysosti „Klubu přátel dětí dětských domovů 97“, slečna Marcela vylosovala jeden z dětských domovů, které zaslaly své nominace na cenu Ď a předala jeho zástupci šek na 10.000,- Kč (dar Klubu přátel dětí dětských domovů 97). Nádherně šťastně zaskočeným byl ředitel Dětského domova Žichovec z Jihočeského kraje Mgr. Josef Peiker, který šek osobně převzal a pravil, že dětem zpestří letní pobyty…

Novinkou 19. ročníku ceny Ď byla i nová kategorie „cena Ď pro člověka na svém místě“, založená na nominacích samotných členů městských, krajských a celostátního Kolegia, případně partnerů ceny Ď. Ti dostali privilegium nominovat ze svého okolí nebo podle svého soudu takového člověka, který je na svém profesním postu, případně v rámci veřejně prospěšných aktivit – pocitově „nezastupitelným, neopakovatelným“. Rozhodnutí Kolegia přišli na Novou scénu ND tlumočit paní Ludmila Ledecká (majitelka EUROPA UNION SERVICE – nová partnerka ceny Ď v Plzeňském kraji) a letitý podporovatel ceny Ď v Moravskoslezském kraji a člen tamějšího krajského Kolegia, jinak také předseda Sdružení česká ZOO a pořadatel udílení cen „Bílý slon“ špičkovým chovatelům v našich zoo – Jaroslav Svoboda. Oceněným se stala velmi zajímavá osobnost z Písku, organizátor mnoha výjimečných akcí, pan Marek Anděl. Například pořádá veřejné čištění břehů Otavy, pochod Švejkova 50 a mnoho dalších krásných projektů.

Cena Ď je název projektu, ale také název ceny vyrobené ze skla v rukodělné sklárně ARTCRISTAL BOHEMIA ve Velkém Oseku, rodinné sklárně Machálkových, kde díky fortelu a nápaditosti, vzniká dekorativní sklo ZEJMÉNA pro Americký, Australský a Evropský trh a jelikož jede výroba na maximální kapacitu, pětadvacet zaměstnanců tu má možnost živit své rodiny. Za tím vším je nekonečná práce od časných ranních hodin do pozdního večera Ing. Jana Machálka, jeho ženy Ing. Ireny Machálkové a syna Ing. Jana Machálka ml., který už docílil také vzdělání v boru a s rodiči ve sklárně působí. Říká se tomu „trvalá příslužba, neboť dvě pece nesmí vyhasnout a při jakémkoliv problému musí být někdo z rodiny do 30 minut ve sklárně. Při všech těchto starostech si Machálkovi už 11 let dělají starost o cenu Ď. Se zájmem o konkrétní nominované, jejich příběhy, nezištně a tuze rádi vyrábí skleněné městské, krajské i celostátní ceny Ď. V roce 2012 navíc Honza Machálek osobně objel všech 14 krajských kol, aby projektu ještě více porozuměl a když se ho dnes zeptáte, proč nezištně vyrábí a dodává ceny Ď, odpoví: „Ti lidé si to zaslouží!“ A tak takový Člověk, jakým Ing. Jan Machálek je, je také členem celostátního Kolegia ceny Ď a osobně předává jednu z celostátních cen Ď a to konkrétně v kategorii „mecenáš nebo dobrodinec domovů pro seniory, či ústavů sociální péče o starší spoluobčany“. Z rukou Ing. Jana Machálka cenu Ď převzala paní Hana Rabenhauptová za velkou pětiletou pomoc a podporu Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích, kam pravidelně dochází s „cvičením na míru“ a odměnou jí je „úsměv seniorů“.Cena Ď existuje od roku 2000, kdy vznikl nápad. První ročník se realizoval v roce 2001 a při šestém ročníku do projektu vstoupil ohromný a věrný partner – Rodinný pivovar Chodovar, zastoupený panem prezidentem Jiřím Plevkou st., mužem, který myslí celý život víc na druhé a o úspěch v podnikání se dělí s kulturními a charitativními projekty. S rodinou vybudovali první pivní lázně, vznikla slavná restaurace ve skále, hotel, kongresové centrum přímo v pivovaru a samotný pivovar prošel citlivou stylovou rekonstrukcí. Nápaditost, pracovitost a hlavně poctivost v podnikání, držení slova, nezaplacení faktury až po splatnosti, ale zásadně v termínu – tak můžeme charakterizovat pana Jiřího Plevku st., který je ve funkci ředitele pivovaru na 60 let (což je český rekord) a ve svých 84 letech stále denně maká…, pročež jej na ceremonii zastoupila manželka paní Plevková. Za 13 let generálního partnerství ceny Ď získal pan Plevka privilegium udělit svým jménem svou vlastní cenu Ď a to za „sociální cítění“. Rok zvažoval, vybrat jednu jedinou osobnost z celé ČR a nakonec dospěl k paní Vendule Pizingerové, zakladatelce a ředitelce Kapky Naděje. Ta se upřímně s paní Plevkovou objala…Pohled na přihlášené nominace očima členů městských, krajských a celostátního Kolegia je samozřejmě subjektivní a jinak nelze ani než "nespravedlivě" posuzovat jednotlivé příběhy, pomoci, podpory potřebným, kultuře, charitě, vědě... Aby si takovou roli toho, kdo rozhoduje udělených cenách (kdy z 220 nominací má vybrat jen některé, přičemž si ocenění zaslouží všechny - všem je alespoň prostřednictvím nominace veřejně poděkováno) vyzkoušel každý, kdo má zájem, vznikla další nová kategorie celostátní ceny Ď a to "cena Ď veřejnosti ČR" s odkazem na možnost hlasovat na FB stránce ceny Ď formou sdílením jednotlivých nominací. Lidi rádi dávají, když už, like, případně sdílí vše možné a nemožné, ale sdílet nominaci mecenáše, dobrodince, to má hloubku, které se dost lidí možná bojí, vždyť to není žádná "pitomina", kterých se nasdílí na FB miliony... A proto si vážíme každého jednoho sdílení, neboť to vypovídá o tom, že ten, kdo sdílí danou nominaci, se s jejím obsahem skutečně ztotožňuje a dává najevo, že takhle přesně by rád viděl svět a ostatní tím může přimět přemýšlet (ono myslet někdy bolí). Takže: "Díky za sdílení nominací ceny Ď!" Celkem oslovily tyto nominace na FB na 300 tisíc lidí a sdílelo je cirka 4 tisíce lidí. Nejvíc sdílení (hlasů) měla nominace číslo 194 na jméno Ing Petr Jirásek, starosta obce Hlince. Autorkou nominace byla redaktorka ČRo Plzeň paní Květa Bodollová. Počet sdílení této nominace je 547!!! Cenu Ď veřejnosti předali pánové Ladislav Chmelík (vlevo - předseda Českého filharmonického sboru Brno a člen Kolegia ceny Ď v Jihomoravském kraji) a Ing. Michal Šidák (vpravo - ředitel Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem a člen Kolegia ceny Ď v Ústeckém kraji).V roce 2006 na historické scéně ND převzala cenu Ď za pomoc dětem ve válkách paní Běla Gran Jensen, prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka. Ihned se do ceny Ď zamilovala a tato žena, která se stovkami učitelů základních škol v ČR a tisíci a tisíci žáky dala dohromady humanitární pomoc v řádech několika set milionů korun – se tehdy do ceny Ď zamilovala. Proto v různých rozhovorech pro média říkává, že si myslí, že cena Ď je nejdůležitější cenou v zemi. Paní Běla uděluje tradičně cenu Ď za Stonožku a cenu Ď v kategorii „morální vzor“ (tu například v roce 2013 osobně převzala paní Věra Čáslavská). U předávání těchto cen bývá přítomný Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, který těmto oceněným osobně gratuluje. Letos cenu Ď od Stonožky získal za patnáct let odevzdané nezištné pomoci pro Stonožku pan Vítězslav Březina. A cenu Ď za morální vzor převzal legendární hudebník a producent pan Karel Vágner.

GRAND PRIX Ď je cena udělovaná od 11. ročníku v roce 2011. Tehdy pro stále větší počet nominací vznikla navíc krajská předkola, aby byla šance ještě před ceremonií v Praze získat alespoň krajskou cenu Ď, kde je menší "konkurence". Všechny nominace tedy vždy s novou šancí z krajských kol postupují do finále, ale držitelům krajských cen už nikdo krajskou cenu nevezme. Ve finále mají navíc šanci získat stejně jako ostatní jednu z celostátních cen Ď a ještě k tomu v závěru ceremonie jsou pozvaní na scénu, kde je řečeno kdy, kde a proč získali krajskou cenu Ď a poté z rozhodnutí celostátního Kolegia jeden z nich převezme obraz zvaný GRAND PRIX Ď (každý rok nový originál s logem ceny Ď od malíře Martina Vavryse). Letos GRAND PRIX Ď převzal ředitel Jizerských pekáren Ing. Roman Kozák za více než 25 let každodenního darování chleba potřebným v azylovém domě dle nominace Sociálních služeb města Česká Lípa. Cenu vyhlásil pan kardinál Dominik Duka, gratuloval zástupce Národního divadla Mgr. David Pospíšil, malíř Martin Vavrys a další lidé z týmu partnerů a podporovatelů ceny Ď. Pak už byli vyzvání všichni k tomu, aby pokud chtějí na památku být na společném snímku Jájiny Raunerové, je ten správný okamžik!

Po společném snímku s držitelem GRAND PRIX Ď 2019 panem Kozákem, bylo řečeno, že 19. ročník ceny Ď končí..., ale dlouho se nikdo v hledišti z křesel nezvedal , dlouho se ještě na scéně navzájem aktéři ceny Ď fotili... Všem, všem velké Ď a za rok při 20. ročníku ceny Ď AHOJ! P.S. Děkuji skvělé fotografce paní Jájině Raunerové za nezištné fotografování ceny Ď. Na posledním snímku je s malířem Martinem Vavrysem její těžce celoživotně handicapovaná dcera Peťka, s kterou jezdí křížem krážem po ČR, aby téměř denně nezištně fotily kulturní a další akce a zapomněly tak na těžké postižení (vozík, nemluví, nehýbe se). Děkuji také všem přítomným na ceremonii za souhlas ke zveřejnění fotografií, videí a textů (dopředu všeobecně bylo známo, že budou takové mediální výstupy a souhlas se předpokládá, plus bylo info na webu ceny Ď, plus takový souhlas je podmínkou nominace, plus na místě v divadle nahlas moderátor vyzval přítomné, aby případný nesouhlas hned na místě dotyčný sdělil).

Foto: Jaroslava Raunerová, jajina-foto@centrum.cz

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz