www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / R E G I O N   HL.M. PRAHY -  CENA   Ď   2016


FOD Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nominuje:

The Prague British School -Spolupráce Klokánku Praha 4 a The Prague British School začala v roce 2009. Škola nejen pomáhá finančně (sbírky mezi rodiči), ale zároveň systematicky učí své žáky a studenty sociálnímu cítění a vnímání.
Děti z Klokánku se účastní společenských akcí školy, kdy se setkávají s žáky různých tříd a studenti naopak navštěvují Klokánek. Studenti 3. ročníku vždy celý školní rok dochází jednou týdně na dvě hodiny do Klokánku. Systematicky doučují děti a část společně tráveného času věnují hrám a vzájemnému poznávání. Studenti se tak dlouhodobě připravují na skutečnost, že v běžném životě jsou lidé, kteří potřebují pomoc druhých. Projekt oboustranně vychovává děti i studenty k vzájemné úctě, empatii, podpoře. Pro obě dvě skupiny jde často o nezapomenutelná setkání, která pro obě strany mohou být v budoucnosti jistě posilou nebo inspirací.
Škola pomáhá Klokánku prostřednictvím rodičů studentů podstatným způsobem i finančně několikrát ročně, peníze se využívají hlavně na volnočasové a prázdninové aktivity. Studenti a žáci PBS zabezpečují též dětem z Klokánku dárky k vánocům, kdy třídy v PBS si mezi sebe rozdělí dětská přání a dárek obstarají. I toto je aktivita, která pomáhá budovat vztah k slabším a méně šťastným osobám.
Projekt školy, kdy žáci a studenti pomáhají dlouhodobě těm, kterým byly dány do života překážky a břemena, je v Česku ojedinělý. Děkujeme The Prague British School za výchovu mladé generace k sociálnímu cítění; to je stejně důležité, jako velká finanční podpora, kterou škola každoročně poskytuje.
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrin CZ nominuje:

Mgr. František Hromadník - Pan Mgr.František Hromadník je pedagogem v pravém slova smyslu. Začínal jako pedagog na základní škole, později v autoškole a od roku 1980 působil jako ředitel v ZUŠ ve Zruči nad Sázavou. Jeho celoživotní zálibou jsou, kromě spolupráce s dětmi, také minikáry a hudba – na základní škole vyučoval matematiku a hudební výchovu, na ZUŠ hru na klavír, akordeon a sborový zpěv, v kteréžto posledně jmenované disciplíně dosahoval mnoho úspěchů.
V současné době již devátým rokem aktivně spolupracuje s DS Centrin CZ s.r.o. ve Zruči nad Sázavou, a to jako pravidelný host při pořádání každoměsíčních oslav narozenin a svátků klientů, kdy se stará o hudební doprovod, a to jak na klávesové nástroje, tak akordeon, dále je iniciátorem a organizátorem mnoha hudebně zábavných a kulturně vzdělávacích pořadů, a to jak pro děti a mládež, tak pro dospělé a seniory.
Dále je iniciátorem vzniku smíšeného pěveckého souboru Centriňáček, složeného s klientů domova Centrin ve Zruči nad Sázavou a celkově se podílí na kulturně-vzdělávacím rozvoji města a zapojení dětí a mládeže do kulturního dění ve městě a jeho okolí.

Tomáš Duspiva - Pan Tomáš Duspiva je zámečníkem, žijícím a působícím ve Zbraslavicích. S DS Centrin aktivně spolupracuje od roku 2011, kdy poprvé vystupoval na akci Zpíváme maminkám a byl doporučen k trvalé spolupráci v DS Centrin CZ s.r.o. Aktivně vystupuje nejen v DS Centrin, ale navštěvuje i jiné domovy pro seniory, vystupuje na svatbách, při firemních akcích a rodinných setkáních, při oslavách, setkáních důchodců a dalších kulturních akcích.
V DS Centrin vystupuje zpravidla jedenkrát měsíčně, a to jak při všedních setkáních, jen tak, pro potěchu ducha, tak také při tematických pořadech typu MDŽ, Kavárnička, Silvestr, Den Matek, Diamantová svatba a tím se tak stará o dobrou zábavu a radost z prosté české písničky, kterou si všichni s radostí zpívají spolu s ním.
Středisko sociálních služeb MČ Praha 9, Aktivizační společenské centrum pro seniory nominuje:

Veolia, nadační fond Stále s úsměvem - Projekt – aktivizační programy pro seniory – pomohou seniorům k zachování a ještě lépe rozvoji duševních i fyzických sil a schopností ve stáří (např. výuka práce na počítači, trénink paměti, cvičení…). Podpora soběstačnosti a sebevědomí a dále prevence osamělosti a sociálního vyloučení. Osamělému člověku může ke zkvalitnění života pomoci aktivní přístup, nové podněty, zájmy, komunikace, sdílení a přátelé v bezpečném společenském prostředí.
Národní technické muzeum nominuje:

Romana Fousková - Dar kompletní rodinné třígenerační klempířské dílny z Městce Králové do sbírek Národního technického muzea – Paní Romana Fousková darovala do sbírek Národního technického muzea kompletní rodinou klempířskou dílnu, kterou provozovali tři generace jejích předků, založenou roku 1874 jejím pradědečkem, Aloisem Fouskem. Dar obsahoval kompletní vybavení dílny – od strojního zařízení přes ruční nářadí, nezbytné šablony a formy a další vybavení až po polotovary výrobků a předměty denní potřeby, přesně tak jak je poslední uživatel dílny, otec paní Fouskové, opustil na konci své práce.

Rodinný dům s dílnou nebylo v možnostech paní Fouskové dále držet. S ohledem na rodinnou tradici a s vědomím cennosti dílny darovala tento celek Národnímu technickému muzeu. Tento ojedinělý čin obohatil sbírky NTM jednak po stránce odborné. Přináší totiž komplexní obraz klempířského řemesla v období první republiky (ze kterého většina dochovaného vybavení pochází) a přibližuje tehdejší široký záběr klempířského řemesla, do jehož produkce patřila výroba nejen stavebně klempířských výrobků – okapy, svody atd., ale i výroba domácích potřeb z plechu – hrnců, valch, sedacích van, kamnových trubek apod. a třeba i potřeb pro včelaře.

Vyjádřit cenu tohoto daru je velmi obtížné. Předně se jedná dnes o unikátní historické produkty, které nejsou na dnešním trhu nakoupitelné. Pokud bychom vycházeli z analogií obdobných přístrojů pro jiná řemesla, pohybuje se cena ve výši desítek tisíc Kč. V případě hodnocené dílny je nutno přičíst další hlediska, které hypotetickou cenu dále navyšují – jedná se o komplexní funkční řemeslnický celek navíc s jasnou historickou tradicí. K této ceně je nutno připočítat řadu uměleckořemeslných výrobků v dílně zachovaných, rozpracovaných výrobků, historického dobového materiálu a další. Ve výsledku tak hrubý odhad ceny dílny se může blížit 3 mil. Kč.

Vedle výše uvedeného „materiálně odborného“ přínosu se ale díky vzpomínkám paní Fouskové dostává k trvalému muzejnímu uchování ve sbírkách NTM i obraz života členů rodiny živnostníků na malém městě na pozadí dějin 20. století – odraz první i druhé světové války, vzniku samostatného Československa, Protektorátu, nástupu komunistické moci a zestátnění i léta normalizace, kde vlastnictví klempířské dílny hrálo velkou roli.

Národní technické muzeum si je vědomo významu daru paní Romany Fouskové. Proto zařadilo obnovení dílny do svého programu jako prvořadý úkol při zřizování Centra stavitelského dědictví.

Restaurovaná klempířská dílna je v současnosti instalována v expozici Centra stavitelského dědictví v Plasích, projektu Národního technického muzea, kde se těší velkému zájmu jejích návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.

S ohledem na charakter daru je součástí tohoto shrnutí obrazová příloha.
Dejvické divadlo nominuje:

Martin Rybář, provozovatel restaurace Hotelu Opera - Pan Martin Rybář je dlouholetým podporovatelem Dejvického divadla. Po mnoho let připravuje například rauty na všechny premiéry, přičemž je potřeba zmínit, že premiérové rauty se v jiných divadlech již prakticky nevyskytují. Vedle nepochybně vysoké kvality jeho občerstvení a pohoštění je podstatná i nezištnost s jakou toto připravuje. Za tyto služby nepožaduje žádné finanční plnění a dále je ochoten vypomoci i při soukromých akcích zaměstnanců divadla nebo jiných akcích divadla jako takového. V současné době se začal i o trochu více podílet na přípravě zadaných představeních a vždy je ochoten přispět i radou ohledně například organizace akce v rámci divadla. Vedle toho je pan Rybář velkým milovníkem a znalcem divadla jako takového, navštěvuje často a rád mnoho pražských scén a s některými dalšími také spolupracuje.
Dětské centrum Paprsek Prosek nominuje:

BIKERS PRAGUE - Členové motorkářského klubu BIKERS PRAGUE se pro nás stali doslova dobrými anděli – přestože na první pohled vypadají jako „drsní muži a drsné ženy“ na silných strojích, mají všichni moc dobrá srdce. V loňském roce třeba několikrát navštívili naše zařízení a přivezli dárky pro naše klienty, v září uspořádali celodenní open air akci BIKERS PRAGUE DĚTEM – připravili bohatý a zajímavý program a ještě zprostředkovali finanční dar našemu zařízení. O jednom víkendu tady významně zvelebili naši zahradu, velmi významně pomohli zorganizovat a finančně podpořili naši zahradní slavnost, vánoční strom od nich už se stává pro naše klienty tradicí…..nezapomínají ani na naše pracovníky – k vánocům „nadělili“ každému poukaz na luxusní masáž… a už samozřejmě plánujeme další společné aktivity. Moc si vážíme jejich vytrvalé a nezištné pomoci a za všechny dobré skutky opravdu upřímně DĚKUJEME!!

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz